Kommune erstatningsansvarlig for mobbing av skoleelev


Mobbingen medførte at eleven utviklet post-traumatisk stress-syndrom, depresjon og anoreksi.

For tingretten var spørsmålet om kommunen kunne holdes erstatningsansvarlig for disse skadene.

Mobbing på skolen

Eleven hadde daglig blitt utsatt for dytting og klåing i klasserommet, og ute i skolegården. Hun hadde også blitt utsatt for grovt nedsettende kommentarer og krenkende meldinger via internett. I tillegg hadde det skjedd et seksuelt overgrep mot jenta i garderoben i skolens idrettshall. Gjentatte ganger snakket eleven og hennes foreldre med skolen og ba om at det ble iverksatt tiltak.

Plagingen som skjedde gjentatte ganger måtte karakteriseres som mobbing.

Kommunen erstatningsansvarlig?

Det følger av opplæringsloven § 9a-8 at erstatningansvar ved brudd på reglene om psykososialt miljø er betinget av at det foreligger et ansvarsgrunnlag. Det aktuelle ansvarsgrunnlaget var i saken skadeerstatningslovens § 2-1 om arbeidsgiveransvar. I denne bestemmelsen angis det at det er en forutsetning for at kommunen skal være erstatningsansvarlig at en eller flere av de ansatte ved skolen må ha påført eleven skade forsettlig eller ved uaktsomhet. Alternativt kan flere ansattes feil eller småfeil totalt sett utgjøre en så alvorlig handling at det tilfredsstiller skyldkravet.

Tingretten fant det sannsynliggjort at det hadde forekommet mobbing i stort omfang. Det ble i denne sammenheng uttalt at:
«Det er for retten uforståelig når man ser på den samlede kontakt som har vært mellom foreldrene og skole, muntlig og skriftlig, at skolen kan anføre at man var ukjent med det som skjedde

Ikke tilstrekkelig omsorgsplikt

Retten fant etter dette at skolen ikke hadde utvist tilstrekkelig omsorgsplikt overfor eleven. Dette ble underbygget av at skolen på tross av gjentatte henvendelser ikke snakket med eleven om problemene. Retten fant etter dette skolens opptreden for å være uforsvarlig og kritikkverdig. Det forelå dermed ansvarsgrunnlag ved at skolens ansatte ble ansett for å ha utvist uaktsomhet.

Retten fant det videre sannsynliggjort at det hadde forekommet en voldtekt. Under skoledagen må det kunne forventes at barn er i et trygt miljø, og retten mente dermed at skolen hadde opptrådt uaktsomt også i relasjon til voldtekten.

I tillegg til ansvarsgrunnlag er det en forutsetning for erstatningsansvar at det foreligger årsakssammenheng mellom handlingen eller unnlatelsen og skaden.

Post-traumatisk stress-syndrom

Eleven hadde både utviklet Post-traumatisk stress-syndrom, depresjon og andre helsemessige plager av alvorlig art. Det var klart at dette utgjorde «skader» i erstatningsrettslig forstand. Retten anså disse skadene for å være en følge av mobbingen eleven hadde blitt utsatt for. Mangelen på tiltak ble ansett for å være så vidt vesentlig i årsaksbildet at det var naturlig å knytte ansvar til den.

Det forelå dermed ansvarsgrunnlag for kommunens manglende oppfølging, og det forelå årsakssammenheng mellom skolens unnlatelser og skaden. Etter rettens syn hadde mobbingen også medført at eleven led et økonomisk tap som følge av skadene. Kommunen var dermed erstatningsansvarlig overfor eleven. Retten tok ikke stilling til erstatningsutmålingen. Kommunen anket dommen, men anken ble senere forkastet.

Har du spørsmål rundt erstatningsansvar og kommunen?

Kontakt Osloadvokatene
post@advokat.no

Relevante saker:

Fikk 200 000,- i erstatning fra arbeidsgiver for mobbing på jobb
Erstatning for mobbing er ikke foreldet