Fusk på en prøve, innleveringsarbeid, laboratorieøving, prosjektarbeid kan ikke straffes før skolen har bestemt at det er et krav


Har du blitt mistenkt for fusk på bakgrunn av en oppgave du har levert inn? Hvis skolen ikke tydelig har kommunisert at denne oppgaven er et arbeidskrav kan du ikke straffes for fusk.

Hva er et arbeidskrav?

Arbeidskrav er ofte definert i forskriften til den enkelte høyskole eller universitet. I forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold er arbeidskrav definert slik:

Prøve, innleveringsarbeid, laboratorieøving, prosjektarbeid eller andre krav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, gå ut i praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i endelig karakter.

Et arbeidskrav er altså en oppgave eller noe annet obligatorisk man må gjennomføre før man kan gå opp til endelig eksamen. Resultatet av et arbeidskrav vil vanligvis heller ikke inngå i den endelige karakteren.

Skolen må ha tydelig kommunikasjon om arbeidskrav

For studentene er det helt avgjørende å vite hva som er et arbeidskrav og hva som ikke er det. Det går et klart skille mellom oppgaver som er frivillige og ment som et tilbud til studentene og de oppgavene som er ment som et arbeidskrav. Hvis en student ikke har forstått at en oppgave er et arbeidskrav og derfor har latt være å levere, plagiert eller på annen måte levert mangelfull besvarelse – kan dette få store konsekvenser for studenten. Studenten risikerer å ikke kunne avlegge eksamen, eller bli tatt for fusk på innleveringen. Det er derfor svært viktig at alle arbeidskrav blir tydelig kommunisert til studentene.

Må fremgå av utdanningsplanen

Etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 har alle studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer rett til en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal bl.a. inneholde hva som er studentens forpliktelser overfor skolen. I forarbeidene er det presisert at utdanningsplanen skal vise til forhold som er særlig viktige for studentene. Arbeidskrav som må gjennomføres for å kunne fullføre studiet er åpenbart forhold som er særlig viktige for studenten. Det betyr at skolen plikter å informere om alle arbeidskrav i utdanningsplanen. I praksis ser vi at skolene ofte formidler arbeidskrav i studie- og/eller emneplanen som en del av utdanningsplanen.

Hva betyr dette?

Dette betyr at hvis du ikke har fullført en oppgave, blir mistenkt for fusk i en oppgave eller har levert en mangelfull oppgave, kan ikke skolen nekte deg å ta eksamen eller straffe deg på annen måte hvis det ikke er opplyst i utdanningsplanen at det er et arbeidskrav. Skulle de likevel ønske å straffe deg bør du klage til skolen eller henvende deg til en advokat som kan se på saken.

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Hva har du krav på når din studieinstitusjon mistenker deg for fusk? Det er viktig å være bevisst på dine rettigheter. Osloadvokatene hjelper deg gjerne!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/mistenkt-fusk-dette-ma-du-vite/

Ble mistenkt for fusk

Osloadvokatene, ved advokat Kristoffer Dalvang, bisto nylig en student som ble mistenkt for fusk ved en høyskole i Norge. Grunnen var at studenten hadde levert inn en oppgave hvor han hadde tatt utgangspunkt i en annen students oppgave. Studenten hadde vært i den tro at oppgaven kun var ment som frivillig innlevering, og la derfor ikke ned mye arbeid i oppgaven. Skolen mente imidlertid oppgaven var et arbeidskrav, og at innleveringen hadde for mange likhetstrekk med en annen oppgave. Studenten ble derfor mistenkt for plagiat, og skolen ønsket å annullere hans eksamensrett i emnet og utestenge studenten i to semestre.

Stod ingenting om arbeidskrav i utdanningsplanen

I de sakene hvor skolen mistenker en student for fusk er det felles klagenemnd som skal fatte vedtak. Skolen hadde brakt saken inn for nemnda med påstand om at studenten hadde fusket. Studenten møtte opp i nemnda sammen med advokat Dalvang. Advokat Dalvang påpekte at det ikke stod noe i utdanningsplanen om at oppgaven var et arbeidskrav. Derfor kunne studenten heller ikke bli tatt for fusk i noe han ikke hadde behøvd å levere inn.

Ble frikjent for fusk

Felles klagenemnd var enig med advokat Dalvang i at det ikke var kommunisert tydelig nok at oppgaven skulle være et arbeidskrav. Saken ble derfor sendt tilbake til skolen. Kort tid etter avsluttet skolen saken mot studenten. De fant ikke lenger noen grunn til å mistenke han for fusk. Han kunne derfor fortsette på studiet som planlagt.

Gratis advokat i slike saker

Hvis du er blitt mistenkt for fusk og skolen reiser sak mot deg for felles klagenemnd har du krav på at skolen dekker dine advokatutgifter. Osloadvokatene har lang erfaring med å bistå klienter som har blitt mistenkt for fusk. Har du blitt mistenkt for fusk? Kontakt oss i dag.


Relaterte artikler