Frikjent for fusk – Studenten sa hun hadde pugget pensum ordrett og ble trodd


Osloadvokatene bisto nylig en student som var mistenkt for fusk ved en eksamen. Skolen ville annullere hennes eksamen og utestenge henne i to semestre. Med Osloadvokatenes hjelp ble studenten frifunnet.

Stor likhet mellom besvarelsen og pensum

Studenten avla eksamen før jul i 2016. Det var ikke tillatt med noen hjelpemidler under eksamen. På nyåret 2017 ble besvarelsen gjennomgått av sensor som fattet mistanke om fusk. Sensor mente at studentens eksamensbesvarelse var ordrette gjengivelser fra pensum og forelesningsmateriale. Derfor mente sensor at studenten må ha hatt tilgang til ulovlige hjelpemidler under eksamen.

Ville utestenge studenten i to semestre

På bakgrunn av sensors mistanke om fusk ble studenten innkalt til møte med eksamensadministrasjonen hvor hun ble gitt anledning til å forklare seg. Eksamensadministrasjonen la imidlertid ikke vekt på hennes forklaring. Saken kom derfor opp for klagenemnda. Dette skjedde først i november 2017, omtrent ett år etter eksamen ble tatt. Klagenemnda bestemte at studenten skulle utestenges i to semestre og annullere den avgitte eksamen.

Kontaktet Osloadvokatene

Studenten tok derfor kontakt med Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik. Advokat Wennevik påtok seg å bistå studenten og klagde derfor på vedtaket på vegne av klienten. Det ble anført at hverken de objektive eller subjektive vilkårene for fusk var oppfylt.

Studenten hadde pugget pensum

Studenten forklarte at hun hadde mistet alle sine notater to uker før eksamen. Hun satset derfor på å pugge pensum i stedet for å få en forståelse for faget. Studenten viste til at hun hadde memorert deler av pensum ord for ord, og dette var grunnen til at tekstlikheten var så stor. Hun benektet å ha hatt ulovlig hjelpemidler tilgjengelig under eksamen.

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Hva har du krav på når din studieinstitusjon mistenker deg for fusk? Det er viktig å være bevisst på dine rettigheter. Osloadvokatene hjelper deg gjerne!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/mistenkt-fusk-dette-ma-du-vite/

Vilkår for fusk

Etter universitet- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b) må to kumulative vilkår være oppfylt for at fusk foreligger. For det første må det rent objektivt foreligge fusk eller forsøk på fusk. For det andre må det foreligge subjektiv skyld fra studenten. I slike saker må det foreligge klar eller kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at det foreligger fusk.

Ble frikjent

Felles klagenemnd konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at studenten hadde fusket på eksamen. Det ble lagt stor vekt på at det ikke ble funnet noe ulovlig hjelpemiddel ved eller i nærheten av studenten. Eksamensvaktene hadde heller ikke oppfattet noe mistenkelig under eksamensgjennomføringen. Det forelå derfor ingen andre bevis i saken enn tekstlikheten mellom besvarelsen og pensum. Felles klagenemnd uttalte at studentens forklaring ikke var helt usannsynlig. Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten helt frikjent. Hun slapp derfor å bli utestengt og fikk den avgitte eksamen godkjent.

Mistenkt for fusk? Du får gratis advokathjelp

Hvis skolen velger å reise sak for felles klagenemnd med påstand om at du har fusket, har du krav på at studiestedet dekker dine advokatkostnader. Osloadvokatene ordner alt det praktiske, så du slipper å tenke noe på dette. Ta kontakt med oss i dag hvis du er mistenkt for fusk.


Relaterte artikler