Brukte egne notater fra felles dokument på hjemmeeksamen - ikke fusk


Når høyskolen endret til hjemmeeksamen ble "alle hjelpemidler" tillat. Skolen mistenkte fusk hos to studenter som hadde laget et felles dokument for notater før eksamen. Den ene studenten engasjerte Kristian Berge hos Osloadvokaten og ble frifunnet for fusk.

Vår klient og en medstudent forberedte seg til eksamen ved å lage et felles dokument med notater. Under utarbeidelsen av det felles dokumentet hadde studentene skilt mellom hvem som skrev de ulike notatene, ettersom den andre studenten mente vår klient skrev for inngående om de ulike emnene. Eksamensformen ble endret til hjemmeeksamen, og det ble da tillat med «alle hjelpemidler» under eksamen.

Under eksamen brukte vår klient sine egne notater i besvarelsen. Det hun ikke visste var at medstudenten også direkte hadde kopiert hennes notater i sin besvarelse. Når vår klient ble klar over medstudentens kopiering tok hun selv kontakt med emneansvarlig på fakultet for å forklare sin side av saken. Etter plagiatkontroll mistenkte høgskulen at studentene hadde fusket. Vår klient tok da kontakt med Osloadvokatene ved Kristian Berge som tok saken inn for klagenemnda ved Høgskulen på Vestlandet.

Mistenkte bruk av ulovlige hjelpemidler

Høgskulen mente at studenten hadde fusket ved å bruke et felles dokument under eksamen, ikke sitere kilder og til slutt at begge studentene hadde samarbeidet ulovlig, jf høgskolens forskrift § 12-1.

Advokat Berge ble hørt på at egne notater ikke kunne regnes som et ulovlig hjelpemiddel. Fra høgskulens side ble studentene oppfordret til å «lage seg eit oppsett og ha klart pensumbøker/referansar». Det måtte derfor legges til grunn at egne notater måtte være tillat. Det var uten betydning hvem som hadde tilgang på dokumentet siden klienten kun benyttet seg av sine egne notater.

Samarbeidet mellom studentene foregikk i perioden før eksamen. Det var bevist at det ikke var arbeidet med dokumentet under hjemmeeksamen. Likheten mellom studentenes besvarelse skyldtes ikke vår klients arbeid. Advokat Berge viste til at det var medstudenten som hadde utgitt vår klients arbeid som sitt, og det var dette som ga likheten i besvarelsene.

Oppsummert fremmet advokat Berge at vår klient ikke fusket under eksamen og at hun ikke måtte straffes for det tillitsbruddet medstudenten hadde utsatt henne for ved utgi hennes arbeid som sitt eget.

Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten frikjent for fusk

Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten frikjent for fusk

Fusk kan føre til utestengelse eller annullering av eksamen. Hva gjør du om du urettmessig er mistenkt for fusk? Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/frikjent-for-fusk/

Ikke forsettlig eller grovt uaktsomt

Det kreves grov uaktsomhet eller forsettlig fusk for at det skal resultere i utestengelse eller annullering, jf universitets- og høyskoleloven § 4-7, jf § 4-8.

Vår klient hadde ikke til hensikt å fuske. Hun valgte bevisst å kun benytte seg av notater hun selv hadde skrevet, og hadde dermed opptrådt aktsomt. Advokat Berge viste også til at klienten ikke var klar over at medstudenten hadde benyttet seg av hennes notater under eksamen. Hadde hun vært klar over dette, ville hun fjernet rettighetene medstudenten hadde. Vår klient gjorde også selv emneansvarlig oppmerksom på likhetene og ønsket å forklare forholdene før fakultet mistenkte fusk.

Fikk vurdering

Klagenemnda kom til at vår klient ikke fusket under hjemmeeksamen og studenten fikk vurdering og sensur av sin oppgave.

Har du blitt mistenkt for fusk?

Da har du krav på at skolen dekker dine advokatkostnader knyttet til saken. Hos Osloadvokatene er vi eksperter på fusksaker og hjelper deg i din sak.


Relaterte artikler