Ble feilaktig utvist fra studieinstitusjonen - Osloadvokatene tok saken og hjalp studenten med å få erstatning


Klienten hadde blitt feilaktig utvist fra et universitet på grunn av mistanke om fusk. Universitetets lokale klagenemnd fant han skyldig og utestengte han i to semestre. Studenten hadde før vedtaket fått et jobbtilbud, men utestengelsen medførte forsinket oppstart hos arbeidsgiver. Dette fordi han ikke hadde fått utsatt iverksettelse hos arbeidsgiver.

Mistanke om fusk

Universitetet mistenkte at studenten hadde brutt forbudet mot fusk i et fag og fattet derfor vedtak om annullering av eksamen, samt utestengelse i ett år. Studenten tok kontakt med Osloadvokatene for hjelp. Etter klage ble vedtaket opphevet av klageorganet. Han hadde blitt feilaktig utvist.

Økonomiske konsekvenser

Som følge av det uriktige vedtaket ble studentens studielån for tidlig omgjort av Lånekassen. I tillegg medførte utestengelsen at studenten kom seks måneder senere ut i arbeidslivet enn han ville ha gjort dersom vedtaket ikke hadde blitt truffet.

Fremmet erstatningskrav

Det ble derfor fremsatt krav om erstatning etter skadeserstatningsloven § 2-1. Det ble særlig vist til at det forelå saksbehandlingsfeil ved vedtaket fordi studieinstitusjonen ikke hadde foretatt grundige nok undersøkelser ved avdekkingen av hvorvidt det forelå fusk.

Tilkjent kr. 180 000,- i erstatning etter forhandlinger

Etter at Dalvang kontaktet studieinstitusjonen ble det forhandlet frem og tilbake mellom partene i flere omganger. Institusjonen tilbød til slutt kr. 180 000,- i erstatning for konsekvensene det uriktige vedtaket hadde medført. Studenten aksepterte tilbudet og kunne se seg fornøyd dette som erstatning for den urettmessige utestengelsen han ble utsatt for.

Vi hjelper deg dersom du har blitt feilaktig utvist

Vi hjelper deg selvfølgelig gjennom hele prosessen. Våre advokater har bred erfaring fra fuskesaker, og ønsker å hjelpe deg. Vi forstår hvor vanskelig slike mistanker kan være, derfor gjør vi vårt ytterste for at mistankene om fusk skal bli tilbakevist. Les mer i denne artikkelen om hva du bør gjøre dersom du har blitt feilaktig utvist og anklaget for fusk:

http:// https://osloadvokatene.no/familie/skolesaker/urettmessig-utestengt-for-fusk-krev-erstatning/

Fri rettshjelp

Du har som regel krav på fri rettshjelp i fuskesaker. Det er for øvrig viktig å merke seg at du kun får dekket dine advokatutgifter fra det øyeblikket du har fått beskjed fra skolen om at de ønsker å reise sak for klagenemda. Det er klagenemda som bestemmer hvorvidt du har fusket eller ikke. Det første du bør gjøre etter at du har fått beskjed om at sak reises for klagenemda er å kontakte Osloadvokatene så vi kan vurdere saken din.


Relaterte artikler