Skjevdelingsrett falt bort etter daglig aksjehandel


Høyesterett har fastslått at aksjeinvesteringsvirksomhet på daglig basis med bruk av opprinnelige skjevdelingsmidler, fører til tap av retten til skjevdeling.

Bakgrunnen for saken 

Mannen krevde skjevdelingsrett av en del verdier.
Da partene giftet seg i 1995 eide mannen en leilighet som han hadde kjøpt for 496 000 kroner.  Ektefellene kjøpte en felles bolig et år senere, og leiligheten ble solgt. Netto vederlag for salget av leiligheten var i underkant av 890 000 kroner. Dette ble satt inn på en konto som mannen hovedsakelig brukte til kjøp og salg av aksjer.

Fra denne kontoen gikk det betydelige midler til dekning av fellesinvesteringer, blant annet to biler og en fritidsbåt. Mannen opprettet deretter et eget selskap hvor han fortsatte med kjøp og salg av aksjer. Selskapet ble opprettet ved bruk av midler fra den samme kontoen.

Under skiftet krevde mannen skjevdelingsrett av deler av vederlaget fra salget av fellesboligen. Han krevde også skjevdeling av en prosentvis andel av verdien av båten og bilene samt nettoverdien av selskapet. Grunnlaget for kravene var at eiendelene var finansiert med midler fra den aktuelle aksjekontoen. Midler  som igjen kunne føres tilbake til midler fra leiligheten.

Hva er skjevdelingsrett?

Regelen om skjevdelingsrett er angitt i ekteskapslovens § 59. Skjevdelingsregelen innebærer kort sagt at visse verdier kan holdes utenfor delingsgrunnlaget mellom ektefellene. For at dette kan gjøres må to vilkår være oppfylt.

1. Du må ha hatt midler da ekteskapet ble inngått eller senere ervervet midler ved arv eller gave fra andre enn ektefellen.

2. Det må finnes verdier på skiftetidspunktet som klart kan føres tilbake til en eller flere av disse postene

I den aktuelle dommen var spørsmålet hvorvidt verdiene på skiftepunktet klart kunne føres tilbake til midler ektemannen hadde da ekteskapet ble inngått.

«Klart kan føres tilbake til»

Hva ligger i kravet om at verdien av formuen «klart kan føres tilbake til» midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått? Kravet innebærer at det er den ektefelle som krever skjevdeling som må bevise at formuen kan tilbakeføres til midler som han eller hun eide ved inngåelsen av ekteskapet. I forarbeidene er det uttalt at formuleringen er valgt for å få frem at ektefellen ikke vil ha rett til skjevdeling dersom det er tvil om formuen stammer fra midler som ektefellen eide ved inngåelsen av ekteskapet eller senere ervervet ved arv eller gave. Det må med andre ord foreligge en høy grad av sannsynlighet for at verdien av formuen på skilsmissetidspunktet stammer fra slike skjevdelingsmidler.

Når skjevdelingsmidler blandes med likedelingsmidler

Høyesterett legger til grunn at problemene med skjevdeling oppstår når de opprinnelige eiendelene byttes om med andre formuesgoder og blandes sammen med ektefellenes likedelingsmidler. I slike tilfeller må det vurderes hvorvidt de formuesgodene som kreves skjevdelt, har tilstrekkelig økonomisk identitet med de opprinnelige skjevdelingsmidlene. Det avgjørende vil i slike tilfeller være den etterfølgende bruken av nettoinntektene fra salget av leiligheten.

Salget av leiligheten hadde mistet sin økonomiske identitet som skjevdelingsmidler

Nettoinntektene fra salget av leiligheten ble satt inn på en konto i et meglerhus. Kontoen ble primært brukt til kjøp og salg på daglig basis- såkalt daytrading. Høyesterett legger til grunn at det er to forhold som medfører at salget av leiligheten har mistet sin økonomiske identitet som skjevdelingsmidler. For det første er det en klar regel at verdiøkning på skjevdelingsmidler som skyldes ektefellens innsats under ekteskapet, er gjenstand for likedeling. Derfor måtte verdiskapningen som skyldtes ektemannens økonomiske innsats med aksjetransaksjonene, likedeles. For det andre innebar «daytradingen» at det hadde skjedd utallige aksjetransaksjoner- i underkant av 3000 i løpet av fem år. Høyesterett konkluderte derfor med at ektemannens investeringsvirksomhet medførte at de opprinnelige skjevdelingsmidlene gradvis ble fortrengt til fordel for en vedvarende tilførsel av likedelingsmidler. Kort sagt kan man altså si at transaksjoner ut og inn av kontoen medførte at skjevdelingsmidlene ble byttet ut med likedelingsmidler. Ektemannen hadde dermed ikke rett til å holde inntektene fra leilighetssalget utenfor skiftet.

Fri rettshjelp i skiftesaker

Du kan ha krav på fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Fri retthjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Osloadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt skjevdelingsrett!

 

Relaterte saker:

Skjevdeling – hva er det?
Skjevdelingskrav i arveoppgjør