Fordeling ved skilsmisse? - likedeling


Når det skal foretas et skifte er hovedregelen likedeling av ektefellenes netto formue. Ektefellenes samlede verdier skal altså likedeles, når det er trukket ut verdier til dekning av gjeld. Dette fremgår av ekteskapsloven § 58.

Likedelingsprinsippet

Bakgrunnen for likedelingsprinsippet er hensynet til felleskap som vanligvis er i et ekteskap. Innsatshensynet gjør seg også gjeldene. Det handler om at midlene som er ervervet under ekteskapet til en viss grad er et resultat av ektefellenes felles innsats. Det er dermed rettferdig at disse midlene likedeles.

Prinsippet om likedeling gjelder så lenge ektefellene ikke har avtalt noe annet. Likedeling omhandler den verdimessige likedelingen uavhengig av hvem som eier de forskjellige eiendelene. Det er kun de midlene som er felleseie som er gjenstand for likedeling. Midler som for eksempel er særeie skal ikke likedeles.

Osloadvokatene – Særeie og felleseie

Osloadvokatene – Særeie og felleseie

Særeie og felleseie er betegnelser på formuesordningen mellom ektefeller, og begrepene gir uttrykk for hvordan verdier skal deles ved ekteskapets opphør.

osloadvokatene.no/familie/skilsmisse/saereie-og-felleseie/

Hvordan foregår likedeling?

Ved likedeling skal felleseiemidlene skiftes. I et slikt skifte vil hvem som eier hva være sentralt. Det første som må finnes ut av er hva ektefellene eier, hvor mye det er verdt, samt hvor stor formue ektefellene har. Deretter må det klarlegges hva hver ektefelle har i gjeld. Ektefellene trekker da fra sin gjeld fra sin formue. Det er imidlertid ikke all gjeld som kan trekkes fra. Det kan for eksempel i utgangspunktet ikke trekkes fra gjeld som er brukt på verdier som er særeie. Når gjelden er trukket fra sitter hver av ektefellene igjen med en formue. Hver ektefelle har da krav på halvparten av den andre ektefellens formue. Dette kravet blir kalt for bosloddskrav.

Skjæringstidspunktet

Når det skal foretas et økonomisk oppgjør kan det bli uenighet om hvilke tidspunkt for ektefellenes formue som skal legges til grunn. Dette tidspunktet blir kalt skjæringstidspunktet. Det fremgår av ekteskapslovens § 60 at skjæringstidspunktet er tidspunktet «da begjæringen om separasjon eller skilsmisse kom inn til statsforvalter» eller «skilsmisse kom inn til retten». Skjæringstidspunktet kan også være da «samlivet ble brutt», hvis dette skjedde først. I de fleste tilfeller vil samlivet bli brutt ved fraflytting.

Når det kommer til skatt man har til gode kan det forekomme tvist om dette er penger som skal likedeles. Hovedregelen er at de midlene man har tjent og spart under samlivet skal inngå i delingsgrunnlaget. Penger man får igjen på skatten skal dermed likedeles, selv om pengene ikke er utbetalt før skjæringstidspunktet.

Etter ekteskapslovens § 65 er det ingenting i veien for at ektefellene kan avtale seg vekk fra loven.

Har du spørsmål om likedeling?

Kontakt oss i Osloadvokatene. Vi har god og bred erfaring innenfor fagområdet. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag, så ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.


Relaterte artikler