Rett til felles bolig etter samboerforhold


Kan en samboer ha rett til å overta det som har vært felles bolig i samboerforholdet?

Når et samboerforhold ender, enten ved død eller samlivsbrudd, kan hver av samboerne ha et ønske om å fortsette å bo i deres felles bolig. Hovedregelen er at hver samboer tar sine eiendeler når samboerforholdet opphører. Unntaket fra hovedregelen og samboers rett til å overta felles bolig følger av husstandsfellesskapsloven. Loven gjelder dersom samboerforholdet har vart i minimum to år eller samboerne har, venter eller har hatt barn sammen.

Overta felles bolig ved død

Ved en samboers død kan den gjenlevende samboeren overta felles bolig med innbo som avdøde eide alene eller i sameie, dersom «særlige grunner» taler for det,  jf husstandfellesskapsloven § 2. Gjenlevende vil etter denne bestemmelsen kunne overta boligen foran arvingene til avdøde.

I vurderinga om det er særelige grunner skal det legges vekt på barnets behov. I situasjoner hvor det beste for barnet er å bli boende i hjemmet med sin gjenlevende foreldre skal dette veie tungt. Det kan også være relevant å se på hvilken tilknyttning gjenlevende har til boligen fremfor arvingene, varigheten av samboerskapet og eieforholdet i boligen. Hvis partene eide boligen i felleskap er det lettere for gjenlevende å få overta boligen.

Vederlagskrav – Krav om vederlag for samboere

Vederlagskrav – Krav om vederlag for samboere

Som samboer kan du ha et krav om vederlag når samboerforholdet opphører. Hos Osloadvokatene har vi 28 advokater med lang erfaring.

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/krav-om-vederlag-for-samboere/

Strengere ved samlivsbrudd

Som ved død kan også en samboer ønske å overta felles bolig ved samlivsbrudd, uavhengig av hvem som er eier. For å overta boligen trengs det «sterke grunner», jf husstandsfellesskapsloven § 3. Det stilles altså strengere krav til å overta boligen i et samlivsbrudd enn ved død.

De samme momentene som ved død vil være relevante. Det særlige tilfellet for å få ta over felles bolig ved samlivsbrudd er om samboeren skal ha den daglige omsorgen for barnet. Dette vil være et tungtveiende moment for å kunne overta boligen.

Hvis partene før samlivsbruddet har inngått en avtale om hvem som skal overta boligen, blir en slik avtale kun et moment i vurderingen om det foreligger sterke grunner, jf husstandsfellesskapsloven § 4. Dersom partene har inngått en avtale om hvem som skal overta boligen etter samlivsbruddet, vil en slik avtale gå foran loven. Det er kun avtaler som er gjort før bruddet som blir satt til side av loven.

Samboer kan få også bruksrett til felles bolig hvis det finnes «særlige grunner» for det. Samboeren vil da kunne fortsette å bo i boligen mot å betale vederlag til den andre. Det vil være tilnærmet en leieavtale. Det er mildere krav for å få tilkjent bruksrettigheter i felles bolig enn for å overta hele boligen.

Ved samlivsbrudd er det også en sikkerhetsventil som hindrer samboere i overta bolig hvis den andre har odelsrett, eller den er gitt fra familien ved arv eller gave. Denne begrensningen hindrer samboere i å overta en bolig som er den andres barndomshjem.

Fri rettshjelp

Har du opplevd samlivsbrudd som samboer? Da kan du ha krav på å få deler eller hele din advokatkostnad dekket av staten, såkalt fri rettshjelp. Hos Osloadvokatene får du en uforpliktende vurdering av din sak, og vi hjelper deg undersøker om du har krav på fri rettshjelp.

 


Relaterte artikler