Opphør av samboerforhold


Ekteskapsloven regulerer bare rettsforholdet mellom personer som har inngått ekteskap, og opphør av samboerskap er ikke direkte regulert i lovverket. Hovedregelen om at ektefeller har krav på likedeling av verdiene ved en eventuell seperasjon eller skilsmisse gjelder dermed ikke for samboere. I stedet er utgangspunktet ved brudd mellom samboere at verdiene skal deles basert på hvem av partene som har anskaffet hva.

Ingen formkrav til opphør av samboerskap

I motsetning til oppløsning av et ekteskap, stilles det ingen formkrav til opphør av et samboerskap. Dersom partene ikke lenger bor sammen og dette ikke er av midlertidig karakter som skyldes spesielle omstendigheter, vil samboerskapet anses som opphørt.

Osloadvokatene – Samboerkontrakt

Osloadvokatene – Samboerkontrakt

Velger man samboerskap fremfor å gifte seg, er det lurt å inngå en samboerkontrakt. En samboerkontrakt definerer hvem av partene som eier hva.

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/samboerkontrakt-2/

Utgangspunktet er at hver part beholder sitt ved et samlivsbrudd

Ved opphør av et samboerskap vil eiendelene i utgangspunktet fordeles på grunnlag av hvem som eier de ulike gjenstandene. Det er imidlertid ikke uvanlig at samboere i løpet av samboerskapet erverver gjenstander i fellesskap, og de gjenstander samboerne har ervervet i fellesskap vil anses å være eiet av begge parter. Enten med en eierandel på 50 % hver, eller med en annen eierandel basert på den enkelte samboers bidrag.

Sameie kan oppstå gjennom avtale eller ved bidrag til ervervet

At et formuesgode skal være i sameie mellom partene kan være avtalt mellom partene, eller bestemt av arvelater eller giver. I tillegg kan sameie også oppstå ved at begge partene bidrar til ervervet, både gjennom direkte og indirekte bidrag. Direkte bidrag vil typisk være hvor den ene parten har bidratt med en pengesum. Indirekte bidrag kan for eksempel være arbeid i hjemmet eller betaling av løpende forbruksutgifter. Forutsetningen for at sameie skal være etablert uten at dette er avtalt, er at begge parter har bidratt til anskaffelsen og at ervervet har vært et felles prosjekt.

samlivsbrudd eller skilsmisse – Hva har du rett på?

samlivsbrudd eller skilsmisse – Hva har du rett på?

Hva du har rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse vil i stor grad bero på din sivilstand, det vil si om du er samboer eller gift.

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/samlivsbrudd-eller-skilsmisse/

Presumsjon om at hver sameier har samme eierandel i tingen

Hva gjelder eierandelen i ting, er det en presumsjon etter sameieloven om at hver sameier har samme eierandel i tingen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det kan føres bevis i form av for eksempel en kontrakt eller avtale om at en annen eierandel er avtalt.

En samboerkontrakt vil bidra til å skape klarhet og forutberegnelighet  

Det vil ofte være hensiktsmessig å inngå en samboeravtale for å unngå usikkerhet om hvordan verdiene skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd. En samboeravtale vil bidra til å skape klarhet og forutberegnelighet med hensyn til fordelingen, og ved et eventuelt brudd vil det som er avtalt være avgjørende for hvordan verdiene skal fordeles. Det er kun hvor avtalen er å anse som urimelig etter bestemmelser i avtaleloven at avtalen kan kjennes helt eller delvis ugyldig.

Vederlagskrav – Krav om vederlag for samboere

Vederlagskrav – Krav om vederlag for samboere

Som samboer kan du ha et krav om vederlag når samboerforholdet opphører. Hos Osloadvokatene har vi 28 advokater med lang erfaring.

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/krav-om-vederlag-for-samboere/

Samboere har full avtalefrihet

Samboere har full avtalefrihet, og i en samboeravtale kan samboere for eksempel avtale eierbrøken til felles bolig, det interne ansvaret for felles lån og eierandelen til de gjenstander som er ervervet av partene i felleskap.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål i forbindelse med opphør av et samboerforhold, eller ønsker bistand i forbindelse med opprettelse av en samboerkontrakt. Våre advokater bistår deg gjerne.