Du kan bli medeier i boligen ved å betale forbruksutgifter


Det er ikke uvanlig at mannens midler blir benyttet til nedbetaling av lån på bolig eller til innkjøp av kostbare eiendeler, mens konas inntekt blir benyttet til betaling av forbruksutgifter.

Med forbruksutgifter menes utgifter til mat, klær, strøm og lignende. Ved et samlivsbrudd oppstår spørsmålet om kona skal anses for å være medeier i eiendelene som mannen har betalt for.  

Eierskap kan stiftes på forskjellige måter. Det vanlige er for eksempel avtale, arv og gave. I ekteskapsforhold og samboerskap er det utviklet særlige regler for stiftelse av eierskap. Dette betyr at eierskap kan stiftes på måter som det ikke kan mellom andre. Bakgrunnen for dette er det spesielle livsfellesskapet som eksisterer mellom to personer i samboerskap og ekteskapsforhold. Medeierskap gjennom betaling av forbruksutgifter er et slikt særlig stiftelsesgrunnlag.

At en ektefelle eller samboer kan bli medeier ved å betale forbruksutgifter følger ikke av ekteskapsloven. Det følger derimot av konsistent rettspraksis at dette er mulig. Reglene er altså ulovfestet.

Hvorfor?

Bakgrunnen for at du kan stifte eierskap gjennom betaling av forbruksutgifter er en tankegangen basert på at begge er ansvarlige for forbruksutgifter, ref husmordommen. Dersom den ene står for betaling av forbruksutgiftene, frigjøres det midler for den andre. Dersom den andre benytter disse midlene til å foreta investeringer, har ektefellen eller samboeren ytt et indirekte bidrag til anskaffelsen. Dette betyr i praksis at selv om bare den ene har nedbetalt lånet på boligen, har den andre medvirket til denne nedbetalingen.

Hva skal til for å bli medeier?

For det første må begge ha bidratt til ervervet, enten direkte eller indirekte. For at betaling av forbruksutgifter skal danne grunnlag for medeierskap må altså denne betalingen ha bidratt til for eksempel kjøpet av boligen.

For det andre legger domstolene ved fastleggelsen av eierforholdene vekt på om investeringen var et felles prosjekt. Hvorvidt samboerne eller ektefellene var enige i anskaffelsen, om anskaffelsen var planlagt sammen, bruken av eiendelen og behovet for den har derfor betydning.

Hvor mye som konkret skal til for at du skal bli medeier ved å betale forbruksutgifter er vanskelig å gi et entydig svar på. Dersom ektefellene har omtrent lik inntekt, og den ene benytter sine midler til dekning av løpende forbruksutgifter, vil dette normalt sett anses for å være tilstrekkelig til å bli medeier. Mer uklart er det dersom mannen for eksempel tjener dobbelt så mye som kona, og han benytter halvparten av sin inntekt til dekning av forbruksutgifter. Som et ytterligere moment vil arbeid i hjemmet kunne tillegges vekt, ettersom også dette kan føre til eierskap. Du kan lese mer om arbeid i hjemmet som grunnlag for å bli medeier her.

Fri rettshjelp i skiftesaker

Du kan ha krav på fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Fri retthjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Har du spørsmål om eierskap i bolig?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Kristoffer Dalvang
tlf 922 65 960 eller epost dalvang@advokat.no

Relaterte saker:

Vederlagskrav etter endt samboerforhold
Sameie på grunn av husarbeid