Krav om vederlag for samboere


Kan du ha krav på vederlag etter endt samboerforhold?

Som utgangspunkt beholder hver samboer sine eiendeler og sin gjeld når samboerforholdet opphører. Dette utgangspunktet kan føre til enkelte urimelige resultater når det skal gjøres opp etter et samboerforhold.

Et eksempel er et samboerpar som flytter inn i en enebolig som kvinnen eier alene. Mannen bruker over flere år betydelig krefter og sine oppsparte midler på å bygge en garasje og et badebasseng på eiendommen. Ved samboerskapets slutt vil kvinnen sitte igjen med en enebolig som har steget i verdi, mens mannen har brukt opp sine oppsparte midler. En deling etter eierforholdene kan i slike tilfeller fremstå urimelig.

Samboere har som ektefeller mulighet til å opparbeide seg sameie i partens eiendeler. I tilfeller hvor samboeren eide boligen fra før skal det for øvrig atskillig til for at den andre samboeren opparbeider seg sameie. I mange samliv er bolig det som er av betydelig verdi, og siden det skal betydelig til før det er sameie, kan en samboer stå uten eierdel i en berikelse som er tilført parets felles hjem ved vedlikehold og arbeid.

Sammenfiltret økonomi for samboere kan medføre sameie

Sammenfiltret økonomi for samboere kan medføre sameie

Dere har kanskje ikke et system for betaling av utgifter som samboere. Er du klar over at dette kan føre til sameie, med de forviklinger det medfører.

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/sammenfiltret-okonomi-kan-medfore-sameie/

Unntak – vederlagskrav

Som samboer finnes det et unntak fra utgangspunktet om at hver part tar sitt ved samboerforholdet slutt. En samboer kan ha krav på et vederlag fra den annen part dersom to vilkår er oppfylt.

For det første må den ene samboeren ha tilført den andre en betydelig økonomisk fordel, altså en berikelse eller besparelse. Her kan det være at den ene parten har tilført den andre penger, arbeidskraft eller frigjort tid. Samboeren kan også ha gitt den andre parten besparelser gjennom for eksempel stell og pleie. Den summen som en samboer har blitt beriket eller bespart med er det maksimale beløpet som kan tilkjennes som vederlag.

Det andre vilkåret er at det må være rimelig å tilkjenne vederlag. Her vil blant annet størrelsen på den økonomiske fordelen være et moment. Jo større fordel desto mer rimelig vil det være å få tilkjent vederlag. Samboerforholdet varighet og samboerne sine økonomiske situasjoner vil også spille inn på om det vil være rimelig med vederlag.

Stell- og pleiedommen fra 2000 reiste samboeren vederlagskrav og fikk tilkjent 400 000 kr fra samboerens dødsbo etter omfattende stell og pleie av partneren. Kvinnen hadde i flere år pleiet samboeren og hadde på denne måten tilført han en betydelig besparelse i sparte utgifter. Etter en rimelighetsvurdering kom retten samlet til at kvinnen hadde krav på vederlag fra mannen når samlivet nå opphørte.

Det er presisert i Høyesterett at det kun unntaksvis skal tilkjennes vederlag. Terskelen er dermed høy for at utgangspunktet om at hver tar sitt skal fravikes.

Har du hatt et samlivsbrudd?

Da kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp er å få hele eller deler av sine advokatkostander dekket av staten. Hos Osloadvokatene undersøker vi alltid om du har krav på fri rettshjelp. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.


Relaterte artikler