Hvordan kjøpe seg inn i samboers bolig?


Ved inngåelsen av et samboerskap er det ofte slik at en av samboerne eier den aktuelle boligen fra før av.

Kjøp deg inn i samboers bolig for å unngå «samboerfellen»

I slike tilfeller vil det ofte være ønskelig for den andre parten å kjøpe seg inn i samboers bolig. Samboerne betrakter kanskje boligen som felles under samlivet på tross av at kun den ene står oppført som eier. Likevel vil det utgjøre en økonomisk trygghet for samboeren å bli oppført som eier, ettersom dette vil sikre at samboeren får en del av boligens verdi ved et eventuelt samlivsbrudd. På den måten kan samboeren unngå det som på folkemunne ofte kalles for «samboerfellen».

Prisfastsetting av eiendommen

Samboerne må i første rekke bli enige om hvilken eierbrøk som skal gjelde mellom dem, og hva samboeren som kjøper seg inn skal betale for den andelen. Her som ellers er det avtalefrihet. Men de fleste vil nok velge å få eiendommen verdivurdert for å ha et holdepunkt for hva en rettferdig pris utgjør.

Finansiering ved innkjøp av samboers bolig

Dersom den ene samboeren skal kjøpe seg inn i boligen vil den andre ha krav på vederlag for den andelen av boligen som avhendes. Vederlaget vil i praksis være enten en pengeoverførsel eller at den samboeren som kjøper seg inn tar over en gjeldsbyrde som påhviler eiendommen. Ofte vil det være en blanding av begge to.

Tinglysing sikrer rettighet i fast eiendom

Dersom en samboer kjøper seg inn i samboerens bolig er det viktig at det nye eierforholdet sikres, for eksempel ved at eierforholdet tinglyses. Dette skjer ved at de nye eierforholdene utfylles i skjøtet og sendes til kartverket for tinglysing. Ved tinglysing av eierforholdet oppnår man rettsvern for sin eiendomsrett. Dette innebærer at man er beskyttet mot konkurrerende rettserverv og samboerens eventuelle kreditorer. Tinglysingen utløser imidlertid et gebyr på 525,- og dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens markedsverdi.

Dokumentavgift

Om boligen for eksempel er verdt  5 000 000,- og en samboer kjøper en halvpart av boligen for 2 500 000,- vil avgiftsgrunnlaget for beregning av dokumentavgift være nettopp  2 500 000,-. Dokumentavgiften vil her utgjøre 62 500,-. Dokumentavgiften vil med andre ord kunne utgjøre en betydelig kostnad. Det er imidlertid verdt å merke seg at andels- og aksjeleiligheter er fritatt for dokumentavgift.

Mulig å unngå dokumentavgiften for samboere

For å unngå dokumentavgiften kan man tinglyse et pantedokument med en urådighetserklæring. Denne metoden gir imidlertid ikke et like godt vern mot samboerens eventuelle kreditorer som tinglysing av sin eierandel.
Urådighetserklæringen kan sikre at samboeren ikke kan selge eller pantsette eiendommen uten den andre samboerens samtykke.

Slik sikring av samboerens eierandel bør i tilfelle suppleres med at samboerne oppretter en samboerkontrakt.

Skal du kjøpe deg inn i samboerens bolig?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Kristoffer Dalvang
tlf 922 65 960 eller epost dalvang@advokat.no

Relaterte saker:

Når samboer faller fra, kan jeg bli boende?
Økonomisk oppgjør mellom samboere uten samboerkontrakt