Utreiseforbud ble ikke gitt


I en pågående foreldretvist hadde mor gitt beskjed til far at hun planla å ta barna med til hjemlandet i 2 måneder. Far krevde at tingretten skulle gi barna utreiseforbud. Retten bestemte i stedet at han skulle betale mors saksomkostninger.

Liten kontakt med far

Barna bodde fast med mor og hadde bare sporadisk samvær med far. På grunn av rehabilitering av røranlegget i bygården mor bodde i ville leiligheten hennes være uten vann i ca en måned. Dette var langt ifra noen ideell situasjon for en alenemor med to barn. Hun måtte derfor se seg om etter andre løsninger.

Det ble etter hvert klart for mor at det å leie en annen leilighet i perioden hun ville være uten vann kom til å bli svært kostbart. Å involvere far var ikke et alternativ da både mor og barn hadde et svært anstrengt forhold til ham. Slik mor så det ville den beste løsningen være at hun og barna i stedet dro tilbake til hjemlandet i denne perioden.

Osloadvokatene – At far jevnlig røykte marihuana var ikke til hinder for å få delt bosted for barna

Osloadvokatene – At far jevnlig røykte marihuana var ikke til hinder for å få delt bosted for barna

Med bistand fra Osloadvokatene ble far og mor enige om at det beste for barna ville være at de hadde delt bosted hos både far og mor.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/at-far-jevnlig-roykte-marihuana-var-ikke-til-hinder-for-a-fa-delt-bosted-for-barna/

Far krevde utreiseforbud

Far var ikke enig i at dette var en god løsning og krevde at retten skulle gi barna utreiseforbud. Mor kontaktet da Osloadvokatene ved advokat Kristian Berge for å få bistand i saken. Det ville sette både mor og barna i en vanskelig situasjon dersom de ikke fikk reise.

Når begge foreldrene har del i foreldreansvaret er det i utgangspunktet tillatt å ta barnet med på kortere utenlandsturer. Hvis det er usikkert om barnet vil komme tilbake kan retten ilegge utreiseforbud. Det var dette far forsøkte å få retten til å gjøre.

Ikke grunnlag for utreiseforbud

Tingretten var imidlertid ikke enig med far i at det forelå holdepunkter for at barna ikke ville komme tilbake til Norge og mente derfor at det ikke var grunnlag for utreiseforbud. Advokat Berge viste til at mor hadde vært i hjemlandet med barna flere ganger det siste året og at hun hadde kommet tilbake hver gang.

Dette la retten vekt på i sin avgjørelse. Videre vektla retten blant annet at mor allerede hadde returbilletter til Norge og at både mor og barn hadde en sterk tilknytning til Norge. Siden mor hadde vunnet saken fullt ut ble far dømt til å betale mors saksomkostninger.


Relaterte artikler