Motpart fikk ikke medhold i krav om utreiseforbud


Mor ville ta med sine to sønner tilbake til hjemlandet mens leligheten skulle gjennomgå vedlikehold. Etter å ha vist at det ikke var noen reelle mulighet for at sønnene ikke skulle komme tilbake til Norge, vant vår advokat Kristian Berge saken fullt ut for vår klient som også fikk dekket sine saksomkostninger.

På grunn av renoveringsarbeid ville leiligheten til mor være uten vann i en periode på to måneder. Mor ønsket å ta med seg sine to sønner til sitt hjemland i perioden mens rehabiliteringen foregikk. Faren til sønnene begjærte retten om utreiseforbud for sine sønner.

Osloadvokatene – At far jevnlig røykte marihuana var ikke til hinder for å få delt bosted for barna

Osloadvokatene – At far jevnlig røykte marihuana var ikke til hinder for å få delt bosted for barna

Med bistand fra Osloadvokatene ble far og mor enige om at det beste for barna ville være at de hadde delt bosted hos både far og mor.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/at-far-jevnlig-roykte-marihuana-var-ikke-til-hinder-for-a-fa-delt-bosted-for-barna/

Utreiseforbud kan gis hvis det er uvvist om barnet vil komme tilbake.

Utgangspunktet er at foreldre med felles foreldreansvar kan gis utreiseforbud dersom det er uvvist om barnet vil komme tilbake, jf barneloven § 41 første ledd 2.pkt. For retten var spørsmålet om motparten kunne sannsynliggjøre at det var en reell mulighet for at moren ikke ville bringe sønnene tilbake til Norge.

Mor og barn hadde sterk tilknyttning til Norge.

Vår advokat Kristian Berge klargjorde for retten at både mor og sønnene hadde sterk tilknyttning til Norge, og at de tidligere hadde vært på tilsvarende utlandsreiser. Det var derfor ingen grunner til sønnene skulle gis utreiseforbud.

Retten la vekt på at barna hadde en reell tlknyttning til Norge. De vektla også at moren tidligere hadde reist utlands. Det var derfor ingen reelle mulighet for at sønnene ikke skulle komme tilbake til Norge. Mor hadde også bestilt hjemreise og viste til at sønnene skulle gå på skole i tiden hvor de var ute av Norge.

Utreiseforbud ble ikke gitt.

Advokat Kristian Berge vant saken for kilenten og vår klient fikk dermed tilkjent alle saksomkostninger.


Relaterte artikler