Bostedsforelder


Nylig vant Osloadvokatene ved advokat Ørjan Onarheim en sak for lagmannsretten.

Nylig vant Osloadvokatene ved advokat Ørjan Onarheim en sak for lagmannsretten. Med bistand fra Osloadvokatene fikk mor medhold i kravet om at hun skulle bli bostedsforelder for datteren.

Forholdet mellom mor og far tok slutt

Far hadde tre barn fra et tidligere forhold, og sammen hadde paret en felles datter. I flere år bodde hele familien sammen i felles bolig.

Forholdet mellom mor og far tilspisset seg imidlertid med årene, og familiens samliv ble etterhvert problematisk. Forholdet endte med samlivsbrudd, og mor flyttet ut med parets felles datter. Samværet med far ble begrenset til enkelte helger og ukedager.

Da far ønsket at deres felles datter skulle ha fast bosted hos ham, oppstod det en konflikt mellom foreldrene om hvordan samværsordningen skulle løses. Partene kom ikke til enighet, og saken ble derfor brakt inn for retten.

Uenighet om hva som var til det beste for datteren

Far hevdet at det var han som var den som var best egnet til å ha datteren boende hos seg. Han mente at det var han som var best skikket til å legge til rette for en smidig gjennomføring av samvær, samt til å foreta de vesentligste avgjørelser angående omsorgen for datteren. Videre hevdet faren at mor knyttet til seg datteren på en for nær og intim måte, og at deres tette forhold var usunt for datteren.

Mor på sin side hevdet at hun og datteren var svært sterkt følelsesmessig tilknyttet til hverandre, og at det beste for datteren dermed ville være å bli boende hos mor. Videre mente moren at det anstrengte forholdet mellom datteren og hennes halvsøsken gjorde datteren urolig.

Hensynet til barnets beste

Lagmannsretten avgjorde spørsmålet om hvem av partene som skulle bli bostedsforelder etter barneloven § 36. Utgangspunktet etter bestemmelsen er at retten skal avgjøre at barnet skal bo fast hos en av foreldrene, med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier at barnet skal bo fast hos begge foreldrene. Etter bestemmelsen skal det foretas en konkret helhetsvurdering, hvor hensynet til barnets beste står helt sentralt.

Datterens ønske var å bli boende hos mor

Etter en samlet helhetsvurdering kom retten frem til at datteren skulle ha fast bosted hos moren. I avgjørelsen la retten blant annet vekt på at datteren hadde hatt fast bosted hos moren siden samlivsbruddet, og at hensynet til stabilitet talte for at det også skulle være slik i fremtiden. Videre la lagmannsretten vekt på at datteren, under møter med sakkyndige, selv hadde uttrykt et ønske om at hun skulle bo fast hos mor.

Osloadvokatene ved advokat Ørjan Onarheim vant saken på vegne av moren. Retten ga moren medhold i sitt krav om å bli bostedsforelder for datteren, mens faren skulle få delvis samvær.

Spørsmål om foreldreansvar og barnefordeling? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene har høy kompetanse og lang erfaring med saker om foreldreansvar og barnefordeling. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med din sak.

 

Osloadvokatene – Slik får du foreldreansvaret alene

Osloadvokatene – Slik får du foreldreansvaret alene

Er du usikker på hva som kreves for å få foreldreansvar alene? Osloadvokatene gir deg svaret i denne artikkelen. Ta kontakt dersom du ønsker bistand av oss!


Relaterte artikler