Mor og sønn gjenforent etter hjelp fra Osloadvokatene!


Osloadvokatene, ved advokatfullmektig Ørjan Onarheim, bistod nylig en kvinne som hadde mistet omsorgen for sin 12 år gamle sønn. Tingretten var enig med Osloadvokatene om at sønnen burde tilbakeføres til mor.

Ble fratatt omsorgen i 2015

Fylkesnemnda fattet vedtak om omsorgsovertakelse av gutten og hans eldre søster i 2015. Vedtaket ble brakt inn for tingretten hvor omsorgsovertakelsen for sønnen ble opprettholdt, mens hans eldre søster fikk flytte hjem igjen til moren. Gutten ble derfor plassert i fosterhjem. I desember 2016 krevde moren tilbakeføring av sønnen, noe barnevernet motsatte seg. Sommeren 2017 ble det fattet vedtak i Fylkesnemnda om at tilbakeføringskravet avslås.

Byttet til Osloadvokatene

Under saken for Fylkesnemnda hadde moren vært representert av en annen advokat. Etter at det negative vedtaket fra Fylkesnemnda var klart, kontaktet kvinnen Osloadvokatene ved advokatfullmektig Ørjan Onarheim. Onarheim overtok saken fra den forrige advokaten og sendte stevning til tingretten for å få en rettslig overprøving av Fylkesnemndas vedtak.

Vilkår for tilbakeføring

Hva som skal til for å få tilbakeføring av omsorgen for et barn er regulert i barneverntjenesteloven § 4-21. Vilkåret for Fylkesnemnda kan oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse er at «det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg.» Det kreves altså høy grad av sannsynlighet for at omsorgen i hjemmet er forsvarlig. Etter forarbeidene skal tilbakeføring ikke skje hvis det er «reell tvil» om hvorvidt omsorgsevnen er tilstrekkelig. Selv om vilkårene for tilbakeføring er oppfylt, kan det likevel gjøres unntak hvis barnet har fått en slik tilknytning til mennesker og miljø i fosterhjemmet at tilbakeføring likevel ikke bør finne sted.

Morens krav om tilbakeføring av omsorg førte frem – kommunen tapte

Morens krav om tilbakeføring av omsorg førte frem – kommunen tapte

Osloadvokatene bisto mor i sak om tilbakeføring av omsorg. Saken ble vunnet i fylkesnemnda. Mor og datter ble gjenforent – mot barnevernets vilje.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/vant-over-barnevernet/

Innhentet uttalelse fra en sakkyndig

For å avklare guttens omsorgsbehov og mors omsorgsevne ble det oppnevnt en sakkyndig psykolog. I den sakkyndige rapporten ble det konkludert med at gutten har et «særskilt behov for å flytte hjem til mor og søster». Den sakkyndige mente at det ville være svært positivt for gutten å flytte hjem til moren og at videre opphold i fosterhjemmet ville kunne medføre at han utviklet tilleggsvansker på sikt.

Kommunen snudde

Slike saker blir ført av kommunen på vegne av barnevernet. Når den sakkyndige rapporten forelå, endret kommunen mening i spørsmålet om tilbakeføring. Den sakkyndige hadde i sin rapport konkludert med at det beste for gutten ville være om begge parter la ned påstand i retten om at gutten skulle få flytte hjem til mor. Dette tok kommunen til etterretning, og endret sin påstand.

Sakkyndigrapporter er viktige!

Osloadvokatene ser dessverre ofte at det ikke blir oppnevnt sakkyndige i slike saker. Det medfører at saken blir avgjort kun etter barnevernets fremstilling. En objektiv vurdering av en fagperson kan være avgjørende for å få saken så godt opplyst som mulig. I denne saken var det ikke oppnevnt noen sakkyndig for Fylkesnemnda. Som nevnt endte det med at tilbakeføring ikke ble vedtatt. Den sakkyndige mente tvert imot at fortsatt plassering på fosterhjem kunne være skadelig for gutten. Dette var helt avgjørende i denne saken. Osloadvokatene mener derfor at barnets beste tilsier at sakkyndige burde oppnevnes i de fleste slike saker.

Mor og sønn gjenforent

Tingretten kom til at vilkårene for tilbakeføring var oppfylt. Etter nærmere tre år borte fra hverandre ble derfor mor og sønn gjenforent etter bistand fra advokatfullmektig Onarheim.

Trenger du hjelp til å kreve tilbakeføring?

Osloadvokatene har lang erfaring med saker som gjelder omsorgsovertakelse og samvær. Hvis du har problemer med barnevernet anbefaler vi at du kontakter advokat som kan se på saken din. Kontakt oss, så hjelper vi deg!


Relaterte artikler