Kan barnevernet pålegge hjelpetiltak?


I mange tilfeller ønsker barneverntjenesten at foreldre skal motta hjelpetiltak. Ofte er foreldrene av den oppfatning at barneverntjenesten har myndighet til å bestemme eller pålegge at foreldrene skal motta de foreslåtte hjelpetiltakene. Dette stemmer ikke.

Pålagte hjelpetiltak

Hovedregelen er at hjelpetiltak fra barneverntjenesten skal være frivillige. Dersom vedtak skal pålegges er det fylkesnemnda – ikke barneverntjenesten – som har kompetansen til det. At man pålegges hjelpetiltak fra fylkesnemnda, betyr at foreldrene i utgangspunktet ikke kan motsette seg hjelpetiltak.

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak og kan bare besluttes i de tilfeller det foreligger alvorlig omsorgssvikt.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/omsorgsovertakelse/

Vilkår som må være oppfylt for at hjelpetiltak kan iverksettes:

Vilkårene for å pålegge hjelpetiltak er strengere enn vilkårene for iverksetting av frivillige hjelpetiltak. For at fylkesnemnda skal kunne pålegge hjelpetiltak må følgende kriterier være oppfylt:

  • Barnet må ha et særlig behov for hjelp
  • Pålegg av hjelpetiltak er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg
  • Pålegg av hjelpetiltak er til barnets beste

Hjelpetiltak kan ikke pålegges dersom det kan skapes gode nok forhold for barnet med frivillige hjelpetiltak, eller uten hjelpetiltak.

Politibistand og tvang kan ikke benyttes

Selv om fylkesnemnda har mulighet til å pålegge foreldrene hjelpetiltak, er det ikke slik at barneverntjenesten kan benytte seg av politibistand eller annen bruk av tvang, for å få gjennomført tiltakene.

Osloadvokatene – Nå må barnevernet lage en skriftlig plan for hvordan barnet skal komme hjem igjen

Osloadvokatene – Nå må barnevernet lage en skriftlig plan for hvordan barnet skal komme hjem igjen

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal som utgangspunkt være midlertidig. Etter gjeldende rett har barnevernet plikt til å legge til rette for gjenforening mellom barn og foreldre.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/na-ma-barnevernet-lage-en-skriftlig-plan-for-hvordan-barnet-skal-komme/

Særlig om rustesting

Osloadvokatene opplever ofte at barneverntjenesten ber foreldre om å ta rustester. Et hjelpetiltak i form av rustesting er å anse som et svært inngripende tiltak og skal derfor kun benyttes i unntakstilfeller. Barneverntjenesten må derfor ha en sterk mistanke om rusmisbruk, dersom urinprøver eller blodprøver skal kunne pålegges. Det skal derfor mye til å for å kunne pålegge foreldrene rustesting. Heller ikke rustesting kan tvangsgjennomføres ved bruk av politibistand.

Fri rettshjelp

Dersom barneverntjenesten vil pålegge hjelpetiltak, har dere krav på gratis advokatbistand, gjennom ordningen om fri rettshjelp. Vi i Osloadvokatene kan bistå deg.

Har du spørsmål?

Kontakt Osloadvokatene ved advokatfullmektig Iselin Helmich Pedersen.