En omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak


I de tilfeller barnevernet mener at et barn lever under alvorlig omsorgssvikt kan barneverntjenesten fremme sak for fylkesnemnda med krav om omsorgsovertakelse. Når en sak om omsorgsovertakelse bringes inn for fylkesnemnda vil de vurdere om lovens vilkår er oppfylt og om det er grunnlag for omsorgsovertakelse i den konkrete saken. Videre skal en omsorgsovertakelse være et midlertidig tiltak, og i de tilfeller barneverntjenesten ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for gjenforening vil dette kunne innebære et brudd på menneskerettighetene.

Omsorgsovertakelse kan besluttes når det foreligger alvorlige mangler ved den daglige omsorgen til barnet

Foreligger det alvorlige mangler ved den daglige omsorgen til barnet og omsorgsovertakelse er nødvendig ut i fra hensynet til barnets beste, vil fylkesnemnda fatte et vedtak om omsorgsovertakelse. En omsorgsovertakelse innebærer at barna flyttes fra sine foreldre til et fosterhjem eller en institusjon. Det vil da være fosterforeldrene eller de ansatte på institusjonen som utfører den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten. Selv om et vedtak om omsorgsovertakelse i utgangspunktet skal være midlertidig, vil det ikke være mulig å få tilbake omsorgen for barnet før det har gått ett år.

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak og kan bare besluttes i de tilfeller det foreligger alvorlig omsorgssvikt.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/omsorgsovertakelse/

Fylkesnemnda skal også ta standpunkt til omfanget av samværsretten

En omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak. Likevel beholder foreldrene foreldreansvaret for barna etter en omsorgsovertakelse, og foreldrene vil ha flere rettigheter i behold overfor barnet. Foreldrene vil fremdeles kunne ta viktige beslutninger på vegne av barnet, som for eksempel skolevalg og religiøs tilknytning. I tillegg skal fylkesnemnda ta standpunkt til omfanget av samværsretten i de tilfeller det blir fattet et vedtak om omsorgsovertakelse.

Barneverntjenesten skal legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet

Videre følger det av barnevernloven at i de tilfeller hensynet til barnet ikke taler mot det, skal barneverntjenesten legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet. Dette innebærer at barnevernet har en plikt til å legge til rette gjennom veiledning, oppfølgning og samvær mellom barn og forelder av god kvalitet. Utgangspunktet om at en omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak, og at tilbakeføring av barnet til foreldrene skal være det endelige målet, er også solid forankret i praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Morens krav om tilbakeføring av omsorg førte frem – kommunen tapte

Morens krav om tilbakeføring av omsorg førte frem – kommunen tapte

Osloadvokatene bisto mor i sak om tilbakeføring av omsorg. Saken ble vunnet i fylkesnemnda. Mor og datter ble gjenforent – mot barnevernets vilje.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/vant-over-barnevernet/

Praksis fra EMD har betydning for Norge og den norske barneverntjenesten

EMD er en internasjonal domstol som dømmer i saker der stater blir klaget inn for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Ettersom EMK gjelder som norsk lov, og konvensjonen skal tolkes i samsvar med EMD, vil praksis fra EMD ha stor betydning for norsk rett.

Formålet med samvær er å bedre mulighetene for gjenforening i fremtiden

Det følger av praksis fra EMD at formålet med samvær etter en omsorgsovertakelse er å bedre mulighetene for å gjenforene barn og foreldre i fremtiden. Myndighetene har dermed en plikt til å legge til rette for samvær av god kvalitet slik at forholdet mellom barn og forelder kan styrkes. I følge praksis fra EMD skal målsettingen ved en omsorgsovertakelse være gjenforening. Det er derfor viktig at samvær settes til et slikt omfang at det er egnet til å styrke, beskytte og utvikle familiebåndene.

Osloadvokatene – Barnevernet fikk ikke bruke tvang

Osloadvokatene – Barnevernet fikk ikke bruke tvang

Barnevernet kan bare bruke tvang i alvorige tilfeller. Osloadvokatene bisto foreldrene i fylkesnemnda, som satte en stopper for tvangsbruken.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-fikk-ikke-bruke-tvang/

Norge har tapt flere barnevernssaker i EMD

Det siste året har Norge tapt en rekke barnevernssaker i EMD og flere av sakene har omhandlet omsorgsovertakelse og samvær. I flere av sakene har Norge blitt dømt for å ha krenket retten til familieliv etter EMK art. 8 ettersom det hadde blitt fastsatt for lite samvær mellom barn og forelder og staten ikke i tilstrekkelig grad hadde bidratt til å legge til rette for gjenforening mellom barn og forelder etter en omsorgsovertakelse.

Avgjørelsene vil ha stor betydning for dagens praksis i barnevernet. Skal Norge overholde sine forpliktelser etter konvensjonen, er det viktig at det i fremtiden blir fastsatt samvær i et slikt omfang og av en slik kvalitet at gjenforening kan bli en reell mulighet. Blir det fastsatt for lite samvær mellom barn og forelder i forbindelse med et vedtak om omsorgsovertakelse vil dette kunne innebære et brudd på menneskerettighetene.

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorg for barna

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorg for barna

Har barnevernet fått bekymringsmelding? Hvem er det som bestemmer at du skal miste omsorg for barna dine og hvilke rettigheter har dere i en slik prosess?

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-bekymringsmelding/

Har du behov for hjelp i en sak om omsorgsovertakelse?

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en sak om omsorgsovertakelse og samvær. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse innen barne- og familierett. Våre advokater hjelper deg gjerne med din sak.