Besteforeldres rett til samvær


Dersom ditt barnebarn er i fosterhjem eller på institusjon kan du ha et ønske om samvær med barnebarnet.

Besteforeldres samvær med barnebarna er ment å gjennomføres gjennom foreldrenes samvær, men hva gjør du dersom foreldrene har veldig lite samvær med barnet?

Rett til å få saken vurdert

Utgangspunktet er at besteforeldre, andre slektninger eller andre som barnet har nær tilknytning til kan kreve at fylkesnemnda skal ta stilling til om de skal ha samvær med barnet som er i institusjon dersom ett av to vilkår er oppfylt, jf. barnevernloven § 4-19 tredje ledd. Det første vilkåret er oppfylt dersom en eller begge foreldrene er død.

Det andre vilkåret er oppfylt dersom en av foreldrene eller begge ikke skal ha samvær med barnet eller foreldrenes samvær med barnet er «svært begrenset».

Osloadvokatene – Målet med samvær skal være gjenforening

Osloadvokatene – Målet med samvær skal være gjenforening

Har staten overtatt omsorgen for ditt barn skal det i utgangspunktet fastsettes samværvær som legger til rette for gjenforening.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/samvaer-gjenforening-advokat/

Svært begrenset

Det følger ikke av loven når et samvær er svært begrenset. Høyesterett avsa nylig en dom hvor et av spørsmålene var om foreldrenes samvær med barnet var «svært begrenset». Barnet var tatt under offentlig omsorg og plassert i fosterhjem. Barnets mormor krevde at fylkesnemnda skulle ta stilling til om hun hadde rett til samvær med sitt barnebarn.

Retten uttalte at det ikke kan oppstilles noen norm for et bestemt omfang av samvær som regnes som «svært begrenset». Det må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

Tre timer seks ganger i året

I saken for Høyesterett hadde foreldrene samvær med barnet tre timer seks ganger i året. Høyesterett uttalte at både hyppigheten av samvær og samværets lengde ville ha betydning for om samværet var svært begrenset og om besteforeldrene skulle få prøvet sin sak.

Høyesterett konkluderte med at tre timer seks ganger i året var et svært begrenset samvær mellom barnet og foreldrene. Barnets mormor kunne derfor kreve at fylkesnemnda skulle ta stilling til om hun hadde krav på samvær med barnebarnet.

Har du spørsmål om samvær eller behov for bistand?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring og høy kompetanse inne barnevernssaker.

Ofte vil dine utgifter til advokat være dekket gjennom ordninger som fri rettshjelp. Vi hjelper deg alltid å undersøke om du kvalifiserer til å få dine utgifter til advokat dekket gjennom det offentlige.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler