Barnevernets taushetsplikt


Våre klienter fikk 110.000 kroner i erstatning for brudd på barnevernets taushetsplikt.

Saksbehandler brøt barnevernets taushetsplikt

En saksbehandler i barnevernet brøt barnevernets taushetsplikt ved å sende en hel saksmappe inneholdende barnevernsdokumenter til feil person.

Saksmappen inneholdt en mengde strengt taushetsbelagte og sensitive personopplysninger om Osloadvokatenes klienter, og som følge av barneverntjenestens feil ble mappen sendt til en person uten rett til innsyn i disse dokumentene. Dette er et alvorlig brudd på barnevernets taushetsplikt og brudd på personopplysningsloven.

Saken ble publisert i media

Vedkommende som mottok saksmappen forsto raskt at barnevernet hadde gjort en alvorlig feil, og tok kontakt med media. Dette førte til store mediaoppslag og ytterligere belastninger for barnevernsklientene.

Barnevernklientene kontaktet Osloadvokatene for bistand.

Skal ikke skje

Advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad er tydelig på at slik skal ikke skje. De ansatte i barnevernet har en streng lovpålagt taushetsplikt, og skal derfor ha tydelige og gode rutiner som sørger for at slike sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.

Det er klart at barnevernet må utbetale erstatning når de bryter barnevernets taushetsplikt, sier advokatfullmektigen.

Ytterstad fremmet krav om oppreisningserstatning til klientene og om erstatning for dekning av klientenes advokatkostnader.

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Har barnevernet lager en undersøkelsessak? Her finner du seks gode råd når barnevernet kommer inn. Osloadvokatene hjelper deg i barnevernssaker!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-undersokelsessak/

Osloadvokatene krevde erstatning for brudd på taushetsplikt

Barneverntjenesten mente først at de ikke var erstatningspliktige, men etter at Osloadvokatene gjorde barnevernet oppmerksom på at dette var et brudd på personopplysningsloven fikk Osloadvokatene fullstendig medhold i sitt krav og klientene fikk tilkjent over 110.000 kroner i erstatning for bruddet på personopplysningsloven og barnevernets taushetsplikt.

Erstatningen ble et «plaster på såret» for klientene som opplevde det som svært belastende at deres sensitive opplysninger om forhold mange år tilbake i tid havnet på avveie.

Gebyr fra Datatilsynet

Ettersom utleveringen av de taushetsbelagte opplysningene ikke bare medførte et brudd på barnevernets taushetsplikt, men også et brudd på personopplysningsloven, medfører det at også Datatilsynet skal rapporteres. Bruddet på personopplysningsloven kan derfor også føre til at barneverntjenesten blir ilagt en straffereaksjon i form av et gebyr fra Datatilsynet.

Barnevernets taushetsplikt

Dersom du har opplevd at barneverntjenesten eller andre offentlige instanser har brutt sin taushetsplikt, ta kontakt med Osloadvokatene. Vi kan bistå deg med å kreve erstatning.