Fikk barnevernets akuttvedtak opphevet i fylkesnemnda


Advokat Hanne Wiik hadde nylig en sak for fylkesnemnda hvor hun fikk opphevet barneverntjenestens akuttvedtak. Wiik representerte moren i saken.

Høsten 2017 fikk barneverntjenesten en bekymringsmelding fra skolens rektor tilknyttet mistanke om vold i nære relasjoner. I bekymringsmeldingen ble det oppgitt at det ene barnet virket sårt og usikkert, mens det andre barnet virket ukonsentrert i timene og ofte luktet vondt. Det ble videre opplyst om at barna i samtale med miljøarbeider hadde gitt uttrykk for at stefaren var slem og at de hadde blitt slått av han.

Barneverntjenesten åpnet undersøkelsessak

Barneverntjenesten åpnet undersøkelsessak og anmeldte stefaren etter kort tid til politiet. Noen uker senere hadde barneverntjenesten en ny samtale med barna. I samtalen sa barna at volden fra stefar hadde opphørt. Det samme sa de i ny samtale en måned senere. Verken fastlegen, helsestasjonen eller tannklinikk rapporterte om forhold som er egnet til å underbygge bekymringen om voldsbruk i hjemmet. En måned senere ble undersøkelsessaken avsluttet.

Barna akuttplassert i beredskapshjem

Med unntak for en telefonsamtale, var det ingen kontakt mellom barneverntjenesten og mor frem til senvinteren 2018, da barna var på tilrettelagt avhør. I disse avhørene fremkom det opplysninger som medførte at de ble akuttplassert i beredskapshjem. Det ble ikke skrevet noen referater fra de tilrettelagte avhørene. Av akuttvedtakene fremkom det at barna hadde opplyst om at de hadde blitt utsatt for gjentatt vold fra stefar og mor. Mor tok etter dette kontakt med Osloadvokatene og søkte bistand for å få barna tilbake.

Osloadvokatene var uenig med barnevernet – anket vedtaket og vant saken

Osloadvokatene var uenig med barnevernet – anket vedtaket og vant saken

Barnevernet fattet vedtak om pålegg av besøkshjem for to tenåringsgutter. Osloadvokatene var uenig med barnevernet og brakte saken inn for retten.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/osloadvokatene-var-uenig-med-barnevernet/

Stor usikkerhet rundt hva barna definerte som vold

Det er et krav ved akuttvedtak jf. barnevernloven § 4-6 annet ledd at barnet blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Ut fra opplysningene som fremkom i saksdokumentene var det stor usikkerhet rundt hva barna definerte som vold. Det ene barnet hadde blant annet nevnt at hun hadde blitt grepet i armen, mens det andre barnet hadde nevnt lekeslåssing og knuffing. Normal grensesetting fra stefars side ble videre betegnet som at stefar var slem. Stefarens tidligere samboer gjennom 15 år kunne bekrefte at hun aldri hadde opplevd han som voldelig eller aggressiv.

Nemndas mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst

Det ble innledningsvis slått fast at det forelå en del usikkerhet knyttet til barnas uttalelser og hjemmesituasjonen. Nemnda presiserte at ingen av barna hadde forklart at moren hadde slått dem. Det at moren på et tidspunkt hadde holdt det ene barnet hardt i armen og at barnet måtte sitte på rommet sitt, ble ikke ansett som vold som ga grunnlag for akuttplassering. Videre hadde nemnda merket seg at barna mente at stefaren var slem på grunnlag av forhold som klart lå innenfor det en omsorgsperson måtte kunne gjøre i oppdragerøyemed.

Nemnda uttalte:

Saken er ikke tilstrekkelig opplyst til å kunne legge til grunn som mest sannsynlig at stefar har slått barna. (…) Barneverntjenesten har i løpet av undersøkelsessaken hatt svært begrenset kontakt med stefar. Nemnda mener det verken var eller er nødvendig å plassere barna utenfor hjemmet. Hjelpetiltak vil mest sannsynlig bidra til at det det barna ikke blir utsatt for alvorlig skaderisiko. Mor og stefar fremstår som troverdige når de beskriver et hjelpebehov og ønske om dette.

Osloadvokatene fikk medhold i sin klage. Akuttvedtak opphevet

Moren, ved hjelp fra advokat Hanne Wiik, fikk etter dette medhold i sin klage. Barnevernet fikk sitt akuttvedtak opphevet.

akuttvedtak opphevet


Relaterte artikler