Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak


Barnevernet har en plikt for å vurdere bekymringsmeldinger som går på hvordan et barn har det i hjemmet. Det kan være meldinger fra skole, helsesøster, familie og naboer.

Barnevernet har da tre måneder på seg til å sjekke om barnet har det bra hjemme. Mange opplever det som vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til barnevernet når de lager en undersøkelsessak. De fleste opplever dette som en belastning og som ubehagelig.

Hvordan går jeg frem ved en undersøkelsessak?

 1. Kontakt advokat

  Bruk egen uavhengig advokat i slike saker. Advokaten blir med deg på møter hos barnevernet. Kontakt advokat med en gang barnevernet har opprettet en undersøkelsessak,  som normalt kan vare i 3 måneder. Du har rett til å ha med advokat etter forvaltningsloven, og advokaten kan få kopi av alle dokumenter i saken, også kopi av meldingen som barnevernet har fått.
  Forvaltningsloven § 12 :

  En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen.

 2. Vær forsiktig med hva du sier

  Det er mange barnevern i Norge som fungerer bra og som hjelper foreldre i en vanskelig situasjon.
  Imidlertid blir alt du sier og barnevernet observerer, skrevet ned i journalnotater. Disse notatene kan bli brukt mot foreldrene i 10 til 15 år etter og blir aldri slettet.

  Det er derfor svært viktig at du er svært nøye på hva som blir sagt og at du får mulighet for å korrigere det du er sitert på med en gang. Får du ikke korrigert det, kan du legge ved en skriftlig forklaring, slik at eventuelle uttalelser blir satt bedre inn i en riktig sammenheng. Det kan også være at dere er uenig i hva som har blitt sagt.

 3. Er barnevernets psykologer 100% uavhengige?

  Psykologene som barnevernet bruker, er betalt og får sine oppdrag fra barnevernet. Det diskuteres om dette kan føre til at barnevernet får uttalelser som er mer negative enn de burde være. Se NRK Brennpunkt fra 22. april 2014
  Troverdigheten av slike sakkyndig-uttalelser ville vært mye bedre om man gjør som i erstatningssaker, hvor partene med sin advokat blir enige om hvilken psykolog som skal brukes, fremfor at barnevernet gjennom å betale den sakkyndiges faktura – bestemmer.
  Det finnes en viss adgang til å innhente egne sakkyndige-rapporter, men disse koster ofte omkring 30 000,- og de færreste har råd til det.

 4. Ikke gi samtykke til å innhente opplysninger

  Mange gir barnevernet slik samtykke fordi de ikke har noe å skjule.
  Imidlertid er det å gi samtykke svært inngripende. Ønsker du egentlig at barnevernets ansatte får se alt du har sagt til din lege eller psykolog i fortrolighet? Er du sikker på at dette ikke kan tale mot deg senere i en sak? Tenk deg godt om før du gir samtykke. Generelt vil Osloadvokatene si at du aldri bør gi samtykke.

  Du kan innhente dokumentene selv for å gå igjennom disse med advokat, før du eventuelt videresender de til barnevernet. På den måten beholder du kontrollen over opplysningene. Har du allerede gitt samtykke, bør du vurdere å trekke dette tilbake igjen.
  Mange føler seg presset til å gi samtykke, men det er ikke slik at om du nekter å gi samtykke så har du noe å skjule. Det viser bare at du ønsker å verne om ditt privatliv på en fornuftig måte.

  Er saken alvorlig, har barnevernet uansett krav på opplysninger fra ulike steder.

 5. Det lønner seg å ta seg råd til advokat i starten av en undersøkelsessak

  Tidligere fikk du fri rettshjelp til dekning av advokatutgiftene i undersøkelsessaker, men ordningen har blitt dårligere. Nå må du normalt betale selv og vurdere om du er best tjent med advokat også i undersøkelsessaken.

 6. Be barnevernet betale for din advokat også i undersøkelsesaken

  Husk at du ikke har plikt til å delta på møter hos barnevernet eller å samarbeide med barnevernet i undersøkelsesperioden. Barnevernet kan kreve å få snakke med barna, men ikke kreve å snakke med foreldrene.

  Barnevernet vil derfor ofte dekke utgifter til advokat i forbindelse med møter med foreldrene. Mange foreldre setter som vilkår for møter at de får ta med advokat etter eget valg. Som regel aksepterer barnevernet da å dekke utgiftene til advokat på dette stadiet.

Ender undersøkelsessaken med at barnevernet vil gå videre med saken, så tar barnevernet dette opp for fylkesnemnda. Fra dette tidspunkt kan du få fri rettshjelp


Relaterte artikler