Barnevernet mente barnets mor hadde et rusproblem


Kommunen ønsket å pålegge mor å bo på et senter for foreldre og barn, i tillegg til å påtvinge henne jevnlige urinprøver.

Moren hadde ikke noe rusproblem og mente at dette var helt urimelig. Osloadvokatene tok saken!

Barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre

Fylkesnemnda var enig i at det er et grunnleggende prinsipp i vårt samfunn at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Derfor kan de bare treffe vedtak om å overta omsorgen når det er vesentlige mangler ved omsorgen. Det er et ganske strengt vilkår.

Ny bestemmelse i barnevernloven

Etter barnevernloven § 4-4 tredje ledd kan fylkesnemnda gi pålegg om kompenserende tiltak eller kontrolltiltak. Tiltakene skal være faglig og etisk forsvarlige og bygge på et alminnelig akseptert kunnskapsgrunnlag.
Etter forarbeidene kan barnevernet tvinge foreldre til å bo i et foreldresenter og ta urinprøver. Dette er en ny bestemmelse.

Mildeste inngreps prinsipp

Osloadvokatene viste til mildeste inngreps prinsipp og fylkesnemnda var enig her. Slike inngrep kan bare brukes når man ikke kan skape tilfredsstillende forhold på annen måte.

Fylkesnemnda fant ikke bevis for noe rusproblem

Fylkesnemnda fant ikke bevis for noe rusproblem. Det er barnevernet som har bevisbyrden her og som dermed må sørge for å bevise at mor har et rusproblem. Det klarte ikke barnevernet.

Ikke nødvendig med så inngripende tiltak

Fylkesnemndslederen var enig med barnevernet.

Men Fylkesnemndas flertall kom frem til at det her ikke var nødvendig med et slikt inngripende tiltak. Et slikt pålegg ville ikke bidra til å bedre samarbeidet mellom barnets mor og barnevernet.
Barnevernet tapte saken! Osloadvokatene vant over barnevernet i fylkesnemnda i Oslo og Akershus.

Prinsipiell avgjørelse

Dette er en av de første avgjørelsene som er truffet omkring den nye bestemmelsen i loven. Avgjørelsen vil således ha en viss prejudikatsverdi i forhold til senere liknende avgjørelser.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler barna dine!

Kontakt Osloadvokatene
Ved Advokatfullmektig Emma Udbye
tlf +47 976 85 810 eller epost emma.udbye@advokat.no

Relevante saker:

Nekte samvær ved frykt for bortføring
Når barnevernet ønsker å overta omsorgen for barna