Har barneverntjenesten akuttplassert dine barn?


Barnevernet fatter akuttvedtak dersom de mener det er akutt fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Dette følger av barnevernloven § 4-6 annet ledd. Barneverntjenesten kan for eksempel fatte akuttvedtak på bakgrunn av opplysninger om at barna blir utsatt for vold i hjemmet eller at foreldrene ruser seg. Dersom barnevernet mener at det foreligger en akuttsituasjon kan de umiddelbart flytte barna, uten at foreldrene blir varslet på forhånd.

Barneverntjenesten kan hente barna ut av hjemmet, barnehagen eller skolen med makt, uten foreldrenes samtykke. Foreldrene får ofte ikke vite om akuttplasseringen før etter at barna er flyttet. Foreldrene får dermed heller ikke mulighet til å forklare seg overfor barneverntjenesten eller gjøre rede for sin side av saken før barneverntjenesten tar barna med seg. Slike situasjoner kan være traumatiske og dramatiske for både barn og foreldre. Foreldrene føler seg ofte maktesløse mot barneverntjenesten i slike tilfeller.

Vi hjelper deg gratis!

Når barnevernet fatter akuttvedtak har du krav på gratis advokatbistand. Alle foreldre, uansett inntekt eller formue har krav på fri rettshjelp i saker hvor barnevernet fatter akuttvedtak. Det er ingen egenandel for foreldrene.

Akuttvedtak opphevet etter bistand fra Osloadvokatene 

Akuttvedtak opphevet etter bistand fra Osloadvokatene | Osloadvokatene

Barnevernet fikk sitt akuttvedtak opphevet etter klage fra Osloadvokatene. Saken var åpenbart utilstrekkelig opplyst og mor fikk dermed begge barna tilbake!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernets-akuttvedtak-opphevet-etter-klage-fra-osloadvokatene/

Hvordan går jeg frem når barnevernet fatter akuttvedtak?

Her får du tre gode råd som er viktige når barnevernet fatter akuttvedtak.

1. Kontakt advokat

Når barneverntjenesten fatter akuttvedtak er det viktig å kontakte advokat så fort som mulig. Alle har krav på gratis advokatbistand når barneverntjenesten har fattet akuttvedtak. Det er lurt å benytte seg av en advokat som har erfaring på barnevernfeltet. Osloadvokatene har arbeidet med barnevernsaker i over 20 år og har vunnet mange klagesaker mot barneverntjenesten.

Et midlertidig vedtak i akuttsituasjon er ikke gyldig før det er godkjent av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Som din advokat kan vi ta kontakt med fylkesnemnda og undersøke om vedtaket har blitt godkjent. Fylkesnemnda gir som hovedregel ikke ut informasjon til private parter.

Advokaten din vil be barneverntjenesten om å få kopi av alle dokumenter i barnevernssaken, også kopier av bekymringmeldinger som barnevernet har mottatt for dine barn.

2. Klag på akuttvedtaket

Dersom fylkesnemnda godkjenner akuttvedtaket kan vedtaket påklages. Dersom foreldrene får medhold i klagen kan barna straks flyttes hjem til foreldrene igjen. Vi anbefaler alltid våre klienter å klage dersom barnevernet fatter akuttvedtak.

Selv om barneverntjenesten mener at vilkårene for å fatte akuttvedtak er oppfylt er ikke dette nødvendigvis riktig. Å ha en advokat med juridisk kompetanse og erfaring på barnevernområdet vil derfor være viktig. Vi utformer klagen på akuttvedtaket for foreldrene, basert på deres side av saken og sender denne til fylkesnemnda så fort som mulig, gjerne samme dag som foreldrene tar kontakt med oss.

I fylkesnemnda vil klagen bli behandlet av en nemndsleder. Det vil bli holdt et møte i fylkesnemnda hvor foreldrene får mulighet til å forklare seg. Dersom nemndslederen tillater det kan advokaten også innkalle vitner til å forklare seg om saken og man kan få mulighet til å fremlegge dokumenter som kan opplyse saken.

Barn som er syv år eller eldre har en ubetinget rett til å bli hørt i slike saker. Dersom ditt barn er syv år eller eldre, vil fylkesnemnda oppnevne en talsperson for barnet. En talsperson vil snakke med barnet og opptre som vitne i fylkesnemnda. Talspersonen vil basert på samtalen med barnet forklare seg om hvordan barnet opplever situasjonen og hvor barnet ønsker å bo.

Selv om det forelå en akuttsituasjon på vedtakstidspunktet kan barneverntjenesten ikke opprettholde akuttplasseringen dersom situasjonen ikke lenger er akutt. Dersom situasjonen har endret seg etter at barnevernet fattet akuttvedtak kan foreldrene via sin advokat klage på at barneverntjenesten opprettholder akuttplasseringen av barna etter at den akutte situasjonen er over.

Fylkesnemnda har en uke på seg etter at de mottok klagen fra advokaten på å ha et ferdig vedtak i klagesaken. Dersom du får medhold i klagen blir akuttvedtaket opphevet og du straks få rett til å hente barna hjem igjen. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med advokat raskt slik at barna får mulighet til å komme hjem til foreldrene så fort som mulig.

3. Vær forsiktig med hva du sier

Når barnevernet fatter akuttvedtak må du være forsiktig med hvordan du opptrer overfor barnevernet. Alt du sier og gjør i møte med barnevernet vil bli skrevet ned i barneverntjenestens journalnotater. Disse notatene kan bli brukt mot deg både under behandlingen av klagen på akuttvedtaket, men også i eventuelt senere barnevernssaker, i all fremtid. Ofte opplever foreldre at det barnevernet har skrevet ikke stemmer overens med det foreldrene har sagt eller gjort. Vi anbefaler derfor at all kommunikasjon med barneverntjenesten etter at barnevernet fattet akuttvedtak skjer gjennom advokat. En advokat vil også sørge for at foreldrene får de rettighetene de har krav på og sørge for at alle frister blir overholdt.

Osloadvokatene vinner klagesaker på akuttvedtak

Her kan du lese mer om saker hvor Osloadvokatene fikk opphevet akuttvedtaket og gjenforent foreldrene med sine barn: