Bevis ved mistanke om vold eller overgrep fra samværsforelder


Bevis ved mistanke om vold eller overgrep fra samværsforelder – hva kreves for at retten skal tro på deg i en foreldretvist?

Bevis ved mistanke om vold eller overgrep fra samværsforelder

Utgangspunktet er at alle rettens avgjørelser og vurderinger skal gjøres ut fra hensynet til barnets beste, jf. barneloven § 48. Det innebærer at det ikke kreves like sterke bevis ved mistanke om vold eller overgrep mot barn som i andre saker for retten. Slike saker kan for eksempel være om fast bosted og samvær. I forarbeidene til barneloven så står det at det kan være tilstrekkelig med mindre enn 50 % sannsynlighet for at retten skal kunne legge til grunn at barnet har vært utsatt for vold eller overgrep fra samværsforelder.

Retten skal aldri skal treffe en avgjørelse som kan medføre risiko for at et barn utsettes for vold eller overgrep. Dette betyr at i de tilfellene retten er i reell tvil om barnet har vært utsatt for overgrep, så skal tvilen komme barnet tilgode.

Bevis

Domstolen kan likevel ikke legge vekt på enhver påstand om vold eller overgrep. De må i en viss utstrekning kunne underbygges med noen form for bevis. Dette kan være uttalelser fra skole, barnehage, dokumenter fra barnevernet, helsesøster eller uttalelser fra barnet selv.

Foreldrefiendtlighet

Når retten skal vurdere påstandene om vold og overgrep, så er det et sentralt poeng for retten om påstandene har blitt fremsatt i en konflikt mellom foreldrene. Dersom retten kommer frem til at en forelder har kommet med falske påstander om vold og overgrep, vil dette kunne anses som foreldrefiendtlighet. En forelder som utviser foreldrefiendtlig atferd kan risikere å tape saken sin i retten. At noen foreldre bevisst fremsetter falske påstander gjør at retten ofte er svært kritiske til påstander som ikke kan underbygges med bevis.

Gratis advokatbistand?

Det vil alltid være fornuftig å rådføre seg med en advokat dersom man har bekymringer om at den andre forelderen utsetter barna for vold eller overgrep. Advokaten kan gi deg råd og hjelp om hvordan du bør håndtere dine bekymringene både før og under en rettssak.

Du kan ha krav på fri rettshjelp i saker for retten som gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær. Noen har også dekning gjennom sin innboforsikring. Advokat Bjørnstad hjelper deg å vurdere om du kan få advokatutgiftene dine dekket.

Ta kontakt med Advokat Erle Aas Bjørnstad for en vurdering av din sak.