Seier i foreldretvist for Osloadvokatene


I ny kjennelse fra tingretten sørget Osloadvokatene for at mor alene fikk foreldreansvar og samværsrett med sitt barn. Dette var i tråd med barnets beste, mente retten.

familie, familierett, barnefordeling, fast bosted, delt bosted, samvær, far, barnas beste, omsorgsovertakelse, vold

Bodd hos mor siden fødselen

Barnet ble født i 2018. Dette var ett år etter mor og far ble kjærester. De hadde opprinnelig felles foreldreansvar, selv om barnet bodde hos mor. Far fikk kun fikk enkelte samværsdager. Under dette samværet var det alltid flere tilstede. Faren hadde en historikk med rus og kriminalitet. Etter mekling ved Familievernkontoret, bestemte moren seg for å ta saken videre for å få foreldreansvaret og full samværsrett med barnet sitt.

Osloadvokatene hjalp henne med å ta ut stevning for retten. I tillegg begjærte vi retten om en midlertidig avgjørelse, slik at barnet ville bo hos mor også i perioden rettsaken skulle pågå.

Hovedregelen om ansvarsfordeling

Utgangspunktet etter barneloven er at foreldre som har bodd sammen skal ha foreldreansvaret sammen. Men i rettspraksis kan det gjøres visse begrensninger i det felles ansvaret dersom «særlige grunner» tilsier det. Det betyr at det kun var en viss mulighet for at moren i denne saken kunne få eneansvaret for barnet. Dette måtte vurderes konkret og individuelt ut fra barnets interesser og behov.

Vi fremholdt at faren ikke oppfylte vilkårene for å ha et foreldreansvar etter barneloven § 30. I store deler av livet til barnet hadde faren hatt problemer med kriminalitet og rus, og hadde dermed svært begrensede muligheter for å være tilstede, gi omsorg, oppfølging eller støtte barnet på annen måte. Omsorgssituasjonen til barnet sto i en spesiell stilling på grunn av flere diagnoser han hadde fått i tidlig barndom. Når sønnen skulle behandles var faren lite tilgjengelig og han lot seg heller ikke kontakte.

Retten ikke i tvil

Samarbeidet mellom foreldrene ble av retten beskrevet som svært utfordrende. Retten la både i spørsmålet om foreldreansvar og samvær vekt på uttalelser fra en sakkyndig psykolog som var oppnevnt i anledning saken. Han viste til at beskyttelse av mors omsorgsevne sto svært sentralt og at kontakt med faren vanskeliggjorde dette. Soningen for far skjedde kort tid etter barnets fødsel og varte over et halvt år.

Etter rettens syn forelå det særlige grunner som tilsa at barnet skulle være hos mor alene. Retten viste til at dette var i tråd med barnets beste. Retten var derfor enig i at foreldreansvaret skulle ligge hos mor alene.

Samvær også nektet

På spørsmålet om fars samværsrett med barnet, var det mange av de samme argumentene som ble trukket frem. Tatt i betraktning farens overhengende fare for å fremstå ruset under samværet og sønnens ekstraordinære omsorgsbehov, ble også samvær under tilsyn fullstendig avslått.

Osloadvokatene fikk dermed fullt medhold om foreldreansvar og samvær i denne saken.

Trenger du bistand i foreldretvist?

Osloadvokatene har god ekspertise på reglene som gjelder for foreldre og barn.

Hos oss påløper det ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag. Vi undersøker alltid om du har krav på advokatutgiftene dekket gjennom ordninger som fri rettshjelp.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.


Relaterte artikler