Samvær med tilsyn


Det følger av barneloven § 43 tredje ledd at det i avtale eller dom kan settes vilkår om tilsyn ved gjennomføring av samvær. Samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i tillegg til samværsforelderen. I denne artikkelen vil du få svar på hvilke tilsynsformer som finnes, og i hvilke situasjoner samvær med tilsyn vil være aktuelt.

Situasjoner hvor samvær med tilsyn kan være aktuelt 

Samvær med tilsyn er begrunnet i barnets behov, og vil typisk være aktuelt i saker hvor det er bekymring eller påstander knyttet til vold og rus, psykiske lidelser, barnebortføring eller seksuelle overgrep. Videre kan samvær med tilsyn også være aktuelt i en overgangsperiode i de tilfeller hvor barnet ikke kjenner samværsforelderen så godt fra før.

Valg av tilsynsperson

Tilsynspersonen kan enten være oppnevnt av det offentlige, eller det kan være en person som foreldrene har blitt enig om. Dersom det er besluttet samvær under tilsyn i en overgangsperiode fordi barnet ikke kjenner samværsforelderen så godt fra før, bør foreldrene bli enige om en tilsynsperson som barnet kjenner og er trygg på. Dette kan for eksempel være en besteforelder, onkel, tante eller familievenn.

Bevis ved mistanke om vold eller overgrep fra samværsforelder

Bevis ved mistanke om vold eller overgrep fra samværsforelder

Bevis ved mistanke om vold eller overgrep fra samværsforelder – hva kreves for at retten skal tro på deg i en foreldretvist?

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/vold-overgrep-foreldre/

Ulike former for tilsyn

Samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson skal fastsettes i form av beskyttet tilsyn eller støttet tilsyn.

Beskyttet tilsyn

Hovedformålet med beskyttet tilsyn er å beskytte barnet, og er en tilsynsform som er vanlig å benytte i de tilfeller hvor det er bekymringer knyttet til vold, rus eller alvorlige psykiske problemer hos samværsforelderen.

Ved beskyttet tilsyn vil tilsynsfører overvåke både aktivitet og kommunikasjon under samværet, og på den måten sørge for at barnet ikke kommer til skade. Omfanget og varigheten av tilsynssamværet skal fastsettes ut i fra barnets behov og begrunnelsen for tilsynet. Beskyttet samvær kan bare fastsettes i de tilfeller hvor det er fastsatt et sterkt begrenset samvær, og det kan ikke fastsettes tilsynssamvær i mer enn 16 timer i året.

Støttet tilsyn

Støttet tilsyn er et mindre omfattende tiltak, og kan fastsettes der det ikke er behov for overvåkning under samværet. Formålet med denne formen for tilsyn er å gi støtte og veiledning til barn og forelder, og ved støttet tilsyn vil tilsynsfører ha en mer tilbaketrukket rolle.

Støttet tilsyn er en tilsynsform som gjerne blir brukt i de tilfeller hvor det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene eller det av andre grunner er behov for å etablere kontakt mellom barn og samværsforelder. Omfanget og varigheten av støttet tilsyn skal, i likhet med beskyttet tilsyn, fastsettes ut i fra barnets behov og grunnlaget for tilsynet. Likevel kan støttet tilsyn fastsettes i et større omfang enn beskyttet tilsyn, men aldri mer enn 32 timer per år.

Osloadvokatene – Foreldrefiendtlighet og samvær

Osloadvokatene – Foreldrefiendtlighet og samvær

Foreldrefiendtlighet innebærer at barnet vender seg mot en av foreldrene uten at det foreligger rasjonelle grunner til barnets fiendtlighet.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/foreldrefiendtlighet-og-samvaer/

Barnets beste vil være avgjørende

Ved begge former for tilsyn er det hensynet til barnets beste som skal være avgjørende, og dersom domstolen fastsetter samvær under tilsyn har de plikt til å gi en begrunnelse. Videre skal samvær under tilsyn som utgangspunkt ikke fastsettes for mer enn ett år, selv om det unntaksvis gis over lengre perioder.

Fri rettshjelp i foreldretvister

Fri rettshjelp er en velferdsordning som innebærer at staten dekker dine advokatkostnader. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp i saker etter barneloven vil bero på din inntekt og formue, og du vil kun krav på fri rettshjelp dersom din inntekt og formue ligger under fastsatte grenser.

Den som saboterer samværsretten kan få tvangsbot

Den som saboterer samværsretten kan få tvangsbot

Når den ene forelderen saboterer samværsretten kan retten ilegge tvangsbot. Osloadvokatene gir fri rettshjelp i barnesaker.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/saboterer-samvaersretten/

Har du behov for hjelp?

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for hjelp. Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen barne- og familierett.