Datteren fikk fast bosted hos far etter bistand fra Osloadvokatene


Advokatfullmektig Ytterstad vant nylig en sak for tingretten hvor vår klient vant frem med krav om fast bosted for sin datter. Artikkelen gir uttrykk for resultatet i tingretten.

Etter samlivsbruddet ble mor og far i utgangspunktet enige om delt fast bosted for datteren og en 50/50 samværsordning. Far mistenkte at moren ruset seg og stanset derfor mors samvær med datteren, og krevde at mor avla rusprøver. Barnevernstjenesten var inne i familien med hjelpetiltak.

Etter at far stanset samværet, gikk mor med på å avlegge rusprøver i samarbeid med barnevernstjenesten. Flere av rusprøvene ga utslag på narkotika. Som følge av dette fortsatte far å motsette seg en 50/50 ordning, og foreslo at mor skulle kunne få ettermiddagssamvær, frem til mor kunne vise at hun var rusfri over tid.

Mor gikk etter dette til søksmål med krav om at datteren skulle bo fast hos henne og ha samvær med far.

Bistand av Osloadvokatene

Far tok kontakt med Osloadvokatene og advokatfullmektig Emma Ytterstad tok saken.

Advokatfullmektig Ytterstad la i tilsvaret til tingretten ned påstand om at datteren skulle ha fast bosted hos far og ha samvær med moren, fastsatt etter rettens skjønn.

Osloadvokatene – Mor forlot familien – far fikk foreldreansvaret alene

Osloadvokatene – Mor forlot familien – far fikk foreldreansvaret alene

Nylig vant Osloadvokatene ved advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad en sak i tingretten. Far fikk foreldreansvaret for parets felles sønn.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/mor-forlot-familien-og-dro-til-thailand-far-fikk-foreldreansvaret/

Barnets beste

Avgjørelsen om et barns faste bosted skal «først og fremst» rette seg mot det som er til det beste for barnet, jf barneloven § 48.

Etter barneloven § 31 andre ledd skal barnets mening bli vektlagt etter barnets alder og modenhet. Datteren var 9 år.

Far ønsket å ta imot hjelp

Datteren hadde alltid bodd hos far, og advokatfullmektig Ytterstad viste til at far alltid hadde vært hovedomsorgspersonen for datteren.

Far var også positiv til samarbeid med barnevernstjenesten og ønsket å ta imot alle hjelpetiltak han ble tilbudt. Etter fars syn måtte moren levere rene rusprøver over tid for at det skulle være forsvarlig for mor å ha omfattende samvær med datteren.

Mor hadde rusproblematikk

Etter rettsaken la retten til grunn at mor fortsatt hadde utfordringer med rus. Gjennom det siste året hadde mor ikke fulgt avtale om rusprøvetakning og dermed ikke benyttet seg av muligheten til å bevise at hun var rusfri. Det var i perioder avlagt tester med utslag på narkotika og i andre perioder ikke avlagt tester i det hele tatt.

Retten konkluderte med at det ikke kunne innføres en 50/50-samværsordning ettersom mor ikke kunne dokumentere at hun var rusfri.

Datteren hadde gitt utrykk for at hun ønsket å bo like mye hos begge foreldrene, men etter retten og den sakkyndiges syn kunne ikke datterens ønske være avgjørende. Dette skyldtes usikkerheten knyttet til mors rusproblemer. Datterens behov for kontakt med mor ville bli bedre møtt gjennom samvær med mor.

Barnevernet mente barnets mor hadde et rusproblem

Barnevernet mente barnets mor hadde et rusproblem

Barnevernet ville tvinge barnemoren til å avlegge urinprøver. Moren hadde ikke noe rusproblem og mente at dette var helt urimelig. Osloadvokatene tok saken!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-mente-barnets-mor-hadde-rusproblem/

Fast bosted hos far

Retten konkluderte med at datteren skulle ha fast bosted hos far, og ha samvær med mor.

Retten ga mor i første omgang kun dagsamvær uten overnatting, men med en gradvis opptrappingsordning dersom mor leverte ukentlige rusfrie tester over lang tid. Retten besluttet at dersom rustesten ga positivt utslag på narkotika eller prøven ikke ble tatt – uansett årsak – skulle samværet med mor stanses.

Ta kontakt med Osloadvokatene

Har du en lignende sak eller trenger bistand i familiesaker kan du ta kontakt med Osloadvokatene. Det kan være avgjørende med god advokatbistand for å vinne frem med ditt krav.

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen familierett. Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på at dine advokatkostnader dekkes gjennom forsikring eller ordninger som fri rettshjelp.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler