Samvær mellom barn og den forelderen de ikke bor med


I utgangspunktet har forelderen som barnet ikke bor med rett til samvær med barnet. I en sak for lagmannsretten fra 2020 ble retten bedt om å ta stilling til samværet mellom foreldrene og deres to sønner.

Mor og far fikk to barn sammen, før de flyttet fra hverandre. Partene har hatt flere ulike ordninger for hvor barna skulle bo og om hvordan samværet mellom barna og foreldrene skulle være.

Da far reiste sak for retten med krav om avgjørelse av samværet, bodde den ene sønnen hos faren og den andre hos moren. Retten ble bedt om å ta stilling til hvordan samværet skulle være mellom sønnene og den forelderen de ikke bodde med fast. Saken gikk for lagmannsretten i 2020.

Osloadvokatene vant saken – barna fikk fast bosted med faren

Osloadvokatene vant saken – barna fikk fast bosted med faren

I en ferie ble ikke samværet gjennomført som avtalt og samværet var sporadisk og begrenset. Far tok ut sak for at barne skulle ha fast bosted hos ham.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fast-bosted-barn-advokat/

Avgjørelse av samvær

Utgangspunktet er at guttene har rett til samvær med begge sine foreldre, og foreldrene har et gjensidig ansvar for at samværet blir oppfylt, jf barnelova §§42 og 43.

Avgjørelsen om samværsretten til foreldrene skal «først og fremst» rette seg mot det som er til det beste for barnet, jf barnelova § 48.

Sønnen har rett til å si sin mening

I saken for lagmannsretten hadde sønnene rett på informasjon om saken og anledning til å si sin mening før en avgjørelse blir truffet, jf barnelova § 31 annet ledd. Sønnenes menig skal tillegges vekt etter alder og modning.

På tidspunktet var sønnene 11 og 12 år. Begge ga uttrykk for at de ønsket å ha samvær med hverandre og hyppig samvær med den forelderen de ikke bodde fast med.

Osloadvokatene – foreldreansvaret ved samlivsbrudd

Osloadvokatene – foreldreansvaret ved samlivsbrudd

For foreldre som har felles barn og gått gjennom et samlivsbrudd er utgangspunktet at foreldrene har foreldreansvaret sammen

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/foreldreansvar-advokat/

Krav til foreldrene

Retten pekte på at det i foreldrenes historie var flere konflikter knyttet til barnas bosted og samvær. Det var lite vilje fra partene til å vike når deres interesser kolliderte.

For retten fremstod det uheldig at at dette resulterte i konflikter som barna involveres i og at barnas ene opphav ble ensidig definert negativt.

Retten uttalte at den sentrale oppgave som påligger foreldrene i saken var å endre egen opptreden. Adferden måtte endres slik at hver parts negative holdninger for den andre ikke kom til syne overfor guttene.

Samvær

Retten konkluderte etter en konkret vurdering at guttene skulle ha samvær med den forelderen de ikke bodd fast med.

Er du i en samværstvist?

Da kan det være avgjørende med god bistand fra en advokat for å fremme dine interesser.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Hos oss påløper det ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker alltid om du har krav på dine kostander dekker gjennom ordninger som fri rettshjelp eller forsikringer.


Relaterte artikler