Enstemmig Høyesterett enig med Osloadvokatene - mor kunne ikke nekte samvær


Når gjennomføring av samvær nektes eller motarbeides av den ene forelederen kan retten ilegge tvangsbot. Osloadvokatene gir fri rettshjelp i barnesaker.

Gjør Norge nok?

Samværssabotasje er dessverre et utstrakt problem i Norge og en fersk dom fra EMD kan gjøre at myndighetene må gjøre mer for å hindre at den ene forelderen saboterer samværsretten.

Få virkemidler når noen saboterer samværsretten

I Norge er det få virkemidler å ta i bruk når en forelder blir nektet samvær med barnet sitt. Da er det ekstra viktig at det fungerer når behovet melder seg. Derfor var det svært gledelig at en enstemmig Høyesterett var enig med Osloadvokatene i at det må reageres på samværssabotasje.

Trengte bistand

Barnets far hadde kommet til Osloadvokatene for bistand i forbindelse med sak om gjennomføring av samvær. Barnets mor nektet nemlig gjennomføring av samvær. Samvær med foreldre regnes i de aller fleste tilfeller for å være til barnets beste. Og samværssabotasje kan føre til uopprettelig skade på forholdet mellom barn og forelder. I tillegg er det viktig å huske at samværsretten ikke bare gjelder for barnet, men også for forelderen. Ved å nekte gjennomføring av samvær gripes det inn i rettighetene til begge.

Blir du utsatt for samværssabotasje? Kontakt Osloadvokatene i dag!

Ikke sjelden går det høye konfliktnivået mellom foreldrene ut over den som ønsker seg mer samvær. Konflikten ender ikke sjelden i samværssabotasje.

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/barn/samvaerssabotasje/

Fikk dekket omkostningene i alle instanser

I tingretten ble det krevd ileggelse av tvangsbot for hver gang moren saboterte samværet. Tingretten mente moren viste manglende vilje til å medvirke til gjennomføring av samvær og dømte henne til å betale tvangsbot. Moren anket saken til lagmannsretten, men ble dømt også der. Saken endte til slutt i Høyesterett hvor et enstemmig ankeutvalg fant at det ikke var forhold som tilsa at lagmannsrettens kjennelse var feilaktig. Dermed fikk også far dekket sine omkostninger for alle instanser.

Maktesløs situasjon

Den som blir utsatt for samværssabotasje kan føle seg maktesløs. Barnet ditt blir holdt borte fra deg, og det føles som det er lite eller ingenting du kan gjøre. Hos Osloadvokatene kan du få fri rettshjelp i saker om samvær og samværssabotasje. Vi har 20 års erfaring innen barnerett og dermed inngående kjennskap til rettsområdet. Derfor bør du kontakte Osloadvokatene i forbindelse med konflikt om samværsrett.

Høyesterett var enig

I denne saken var Høyesterett enig i at mor burde ilegges tvangsbot hver gang hun saboterte samværet. Dermed ser det ut til at far igjen kan få pleie forholdet til barnet sitt. Avgjørelsen bør gi håp til alle som har opplevd av noen saboterer samværsretten. Dersom samværsretten likevel skal bli sabotert på tross av tvangsboten kan det oppstå spørsmål om Norge har opptrådt i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ved å ikke gjøre mer for å stoppe samværssabotasjen.