Mor vant saken om barna ved hjelp av Osloadvokatene - far måtte betale sakskostnader


Osloadvokatene vant nylig en sak for tingretten hvor mor vant saken fullt ut. Hun fikk medhold i sitt krav om fast bosted for sine to barn og far måtte betale sakskostnader for begge parter.

Paret hadde to barn sammen. De var sammen i femten år før samlivet tok slutt. Mor fikk ny kjæreste og kjøpte en enebolig et lite stykke unna hjemmet til far. Det ble derfor behov for å revidere samværsordningen. Partene ble ikke enige og saken ble brakt inn for retten. Mor vant saken i sin helhet og far måtte betale sakskostnader for begge parter.

Uenighet om samværsordningen utløst av mors flytteplaner

Det var moren som skulle flytte og det var dette som utløste behov for å endre samværsavtalen. Far mente at den beste endringen av samværsavtalen ville være at barna fikk ha fast bosted hos han. Han mente flyttingen ville virke opprivende for barna ettersom de måtte begynne på ny skole. Far mente videre at mor hadde tegnet et negativt bilde av han overfor barna og at de var i lojalitetskonflikt på grunn av henne. Mor mente det motsatte.

Barna hadde et trygt forhold til begge foreldre

Retten slo innledningsvis fast at det var klart at barna hadde et trygt forhold til begge foreldrene. Begge var gode omsorgspersoner og det var utvilsomt at foreldrene var glade i barna sine og ønsket dem det beste. Etter samlivsbruddet hadde det imidlertid vært et høyt konfliktnivå mellom foreldrene,  og selv om de til en viss grad hadde klart å skjerme barna, var det tydelig at barna var involvert i saken. Retten mente at begge foreldre hadde utvist enkelte handlinger som var lite gjennomtenkte i forhold til å forstå barnas behov.

Fem grunner til å bruke advokat i barnefordelingssaker

Osloadvokatene – Fem grunner til å bruke advokat i barnefordelingssaker

En barnefordelingssak kan være svært belastende. Her får du årsakene til hvorfor det er lurt å velge en advokat hos Osloadvokatene i en slik situasjon!

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fem-grunner-til-a-bruke-advokat-i-barnefordelingssaker/

Sentrale uttalelser fra både helsesøster og sakkyndig

Barneloven § 48 oppstiller hensynet til barnets beste som helt avgjørende i barnelovsaker. Retten viste til dette og tok utgangspunkt i uttalelser fra helsesøster og sakkyndig. Barna hadde prøvd ulike samværsordninger, men helsesøster og sakkyndig mente blant annet at barna fremsto som mer tilfredse under siste samværsordning. Da hadde mor hatt fast bosted mens barna hadde samvær med far.

Fars økonomiske situasjon var svært uheldig

Far hadde gjeld på flere millioner og mottok stønad fra NAV. Retten mente at fars usikre inntektssituasjon måtte tillegges betydelig vekt. Selv om fortsatt fast bosted hos mor ville medføre miljøskifte vurderte retten det slik at barna hadde en noe nærmere tilknytning til mor og at fast bosted hos henne ville sikre barnas behov for stabilitet og forutsigbarhet på lang sikt.

Mor vant saken om barna fullt ut og slapp sakskostnader

Tingretten ga mor medhold i sitt krav og tilkjente henne også sakskostnader. Far måtte betale sakskostnader for begge parter. Mor vant saken fullt ut og var svært fornøyd med hjelpen hun hadde fått fra Osloadvokatene.


Relaterte artikler