Mor fikk foreldreansvaret alene og far ble nektet samvær


Osloadvokatene vant nylig en sak på vegne av mor i Oslo tingrett. Retten ga mor medhold i kravet om å få foreldreansvaret alene. Hun fikk også medhold i kravet om at far ikke skulle ha samvær med datteren, da retten fant at samvær ikke ville være det beste for barnet.

Forholdet mellom mor og far tok slutt

Paret traff hverandre på en avrusningsklinikk. De ble samboere og sammen fikk de en datter. Mor hadde også en datter fra et tidligere forhold. Forholdet mellom mor og far var turbulent, og i 2016 ble de separert.

Forgrep seg på stedatteren

Far opprettholdt kontakten med datteren og stedatteren, og hadde jevnlig kontakt med barna i etterkant av bruddet. En kveld da søsknene hadde vært på besøk hjemme hos far forgrep han seg på stedatteren. I løpet av kvelden og natten hadde han gjentatte ganger kommet inn på rommet hvor hun sov og befølt henne. Han hadde vært svært beruset kvelden og natten overgrepet fant sted, og hevdet at han ikke husket noe av det som angivelig skulle ha skjedd.

Etter tilståelse ble far domfelt for overgrepet. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 4 måneder, samt oppreisning på 75 000 kr. Han fikk besøksforbud mot sin datter og stedatter. På grunn av soning og besøksforbud har han ikke hatt samvær med datteren på over 3,5 år.

Osloadvokatene – Fast bosted hos far mot den sakkyndiges anbefaling

Osloadvokatene – Fast bosted hos far mot den sakkyndiges anbefaling

Retten mente at en gutt på 7 år burde ha fast bosted hos far. Dette til tross for at den sakkyndige i saken anbefalte at gutten burde ha fast bosted hos mor

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fast-bosted-hos-far-mot-den-sakkyndiges-anbefaling/

Mor tok godt vare på døtrene

I motsetning til far som har hatt store problemer med alkohol og narkotika, har mor fungert godt etter at datteren ble født. Med hjelp fra øvrig familie har mor tatt godt vare på sine to døtre, og barnevernet har ikke hatt noen bekymring knyttet til hennes fungering som mor.

Mor ønsket foreldreansvaret alene og at far heller ikke skulle ha samvær med datteren

Mor ble imidlertid urolig da far i etterkant av løslatelsen uttrykte et ønske om både å ha samvær med datteren og ta del i foreldreansvaret. Da faren ikke respekterte mors ønske, ble mor anbefalt av barnevernet å fremme sak for retten.

Mor henvendte seg til Osloadvokatene for å få bistand, og Osloadvokatene tok saken. På vegne av mor ble det tatt ut stevning for Oslo tingrett med krav om at mor måtte få foreldreansvaret alene og at samvær med far ikke skulle gjennomføres.

Forsøk på tvangsekteskap endte med fratatt omsorg | Osloadvokatene

Forsøk på tvangsekteskap endte med fratatt omsorg | Osloadvokatene

En 15 år gammel jente ble utsatt for forsøk på tvangsekteskap. Barnevernet grep inn og fremsatte krav om omsorgsovertakelse. Barnevernet fikk medhold.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/forsok-pa-tvangsekteskap/

Hensynet til barnets beste dannet utgangspunktet for vurderingen

Under hovedforhandling i Oslo tingrett tok retten stilling til spørsmålene om foreldreansvar og fars samværsrett med datteren. Hensynet til barnets beste dannet utgangspunktet for vurderingen.

Mor fikk foreldreansvaret alene

Utgangspunktet etter barneloven § 34 er et felles foreldreansvar når foreldrene har vært gift. Det skal tungtveiende grunner til for å fravike lovens utgangspunkt.

Retten var imidlertid ikke i tvil om at det forelå tilstrekkelig tungtveiende grunner for å gi mor foreldreansvaret alene. Retten la avgjørende vekt på at far tidligere var dømt for et seksuelt overgrep mot storesøsteren. Han hadde heller ikke sett sin datter på over 3,5 år og ei heller sluttet å drikke alkohol. Retten mente derfor at hensynet til barnets beste tilsa at han ikke skulle ta del i de plikter og rettigheter som et foreldreansvar innebærer.

Far ble også nektet samvær

Utgangspunktet etter barneloven § 42 er at barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Det må foreligge gode grunner for at samvær skal nektes. Fordi far var domfelt for et seksuelt overgrep mot stedatteren, av en slik art som likestilles med voldtekt, mente retten at det var en risiko for at han kunne begå overgrep mot datteren dersom han fikk samvær med henne. Retten fant derfor at det forelå gode grunner for å nekte samvær, og av hensyn til datterens sikkerhet fikk han ikke rett til vanlig samvær.

Fikk foreldreansvaret alene – far dømt for vold og voldtekt |Osloadvokatene

Fikk foreldreansvaret alene – far dømt for vold og voldtekt |Osloadvokatene

Moren fikk foreldreansvaret alene for datteren etter at faren ble dømt for vold, voldtekt og mishandling. Faren fikk imidlertid samværsrett.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fikk-foreldreansvaret-alene/

Far fikk heller ikke samvær under tilsyn

Retten tok deretter stilling til spørsmålet om samvær kunne gjennomføres under tilsyn. Retten bemerket at det ikke ville være noen risiko for at faren skulle forgripe seg på datteren dersom samvær ble gjennomført under tilsyn.

Retten mente likevel at det ikke ville være til barnets beste å gjennomføre samvær under tilsyn. Retten la blant annet vekt på at samvær ville ha en negativ påvirkning på datteren i lys av de vanskeligheter og utfordringer hun allerede hadde, og at gjennomføring av slikt samvær ville ha en negativ påvirkning på mors fungering. Det ble også lagt vekt på datterens eget ønske om å ikke ha kontakt med faren.

Mor fikk dermed fullt medhold i tingretten, og far ble dømt til å betale sakens kostnader.

Trenger du hjelp i forbindelse med en sak om barnefordeling?

Osloadvokatene har flere dyktige advokater som har lang og bred erfaring med barnefordelingssaker. Advokatene er faglig oppdaterte slik at de kan bistå klientene på best mulig vis. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker at vi skal ta en vurdering av din sak og dine rettigheter, og gi deg råd om hvordan best gå frem videre.


Relaterte artikler