Full seier i Asker og Bærum tingrett i sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær


Nylig vant Osloadvokatene ved advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad en sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær i Asker og Bærum tingrett. Med bistand fra advokatfullmektig Ytterstad fikk mor medhold i sitt krav om å få foreldreansvaret alene. Videre fant retten at det beste for barna ville være å ha fast bosted hos mor og at det ikke skulle gjennomføres samvær med far. Med bistand fra advokatfullmektig Ytterstad fikk mor med dette medhold i alle sine krav, og fikk dermed dekket alle sine nødvendige kostnader i forbindelse med saken.

Forholdet mellom foreldrene var turbulent og voldelig

Partene hadde vært samboere i mange år og sammen hadde de tre barn. Helt siden partene fikk sitt første barn hadde forholdet mellom foreldrene vært turbulent og voldelig. Gjennom flere år hadde mor blitt utsatt for både fysisk og psykisk vold fra far, i form av blant annet slag, spark og grove skjellsord. Ved flere anledninger hadde også barna vært til stede under krangler hvor far hadde vært voldelig mot mor. 

Osloadvokatene – Mor fikk foreldreansvaret alene og far ble nektet samvær

Osloadvokatene – Mor fikk foreldreansvaret alene og far ble nektet samvær

Far var tidligere dømt for et seksuelt overgrep mot stedatteren. Retten mente derfor at hensynet til barnets beste tilsa at mor skulle ha foreldreansvaret alene, og at far skulle nektes samvær.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/mor-fikk-foreldreansvaret-alene-og-far-ble-nektet-samvaer/

Barneverntjenesten mente at mor var en god omsorgsperson

Forholdet mellom partene tok slutt i 2018 og mor og de tre barna flyttet ut. Etter bruddet fikk familien tett oppfølgning av barneverntjenesten, blant annet begrunnet i meldinger far hadde sendt til barnevernet om mors omfattende alkoholmisbruk under samlivet. Far sine bekymringer om mors alkoholmisbruk viste seg imidlertid å være grunnløse. Verken uanmeldte hjemmebesøk eller jevnlige alkoholtester indikerte at mor misbrukte alkohol. På bakgrunn av undersøkelsene mente derimot barneverntjenesten at mor var velfungerende, og at det var en trygg og god relasjon mellom henne og barna.

Samarbeidet mellom far og mor fungerte dårlig

Til tross for at mor forsøkte å legge til rette for at far skulle ha et godt forhold til barna i tiden etter bruddet, hadde far ved flere anledninger vært både truende og aggressiv overfor mor. Mor opplevde det som svært krevende å samarbeide med far om forhold som gjaldt barna, og mente at det ville være umulig med et felles foreldreansvar i fremtiden. Videre mente hun at det beste for barna ville være å få fast bosted hos henne, uten samvær med far.

Mor fikk foreldreansvaret alene takket være Osloadvokatene

Mor fikk foreldreansvaret alene takket være Osloadvokatene

Etter flere år hvor far ikke tatt del i barnets anliggender, anla mor sak for domstolen og ba om at hun fikk foreldreansvaret alene. Hun fikk medhold.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fars-passivitet-ga-mor-foreldreansvaret-alene/

Osloadvokatene ved advokatfullmektig Ytterstad bistod mor i saken

Ettersom partene ikke klarte å komme til enighet om verken foreldreansvar, fast bosted eller samvær, reiste mor søksmål mot far for tingretten. Advokatfullmektig Ytterstad bistod mor i saken, og på vegne av mor ble det tatt ut stevning for tingretten med krav om at barna skulle få fast bosted hos mor og at mor skulle få foreldreansvaret alene.

Utgangspunktet er felles foreldreansvar når samlivet tar slutt

Etter gjeldende rett er utgangspunktet felles foreldreansvar når samlivet mellom mor og far opphører. Det er høy terskel for å fravike utgangspunktet. Skal en forelder tilkjennes foreldreansvaret alene må det foreligge særlige grunner som tilsier at en slik løsning vil være det beste for barnet.

Under hovedforhandlingen tok retten stilling til om det forelå slike særlige grunner som tilsa at mor måtte tilkjennes foreldreansvaret alene. I vurderingen la retten avgjørende vekt på at det hadde vært et meget høyt konfliktnivå mellom partene og at far tidligere hadde utøvd fysisk og psykisk vold mot mor ved flere anledninger. Da far også viste dårlig samarbeidsvilje, blant annet ved å nekte å samtykke til utstedelse av nytt pass til et av barna, kom retten til at det forelå særlige grunner som tilsa at det beste for barna ville være å tilkjenne mor foreldreansvaret alene.

Osloadvokatene – Fast bosted hos far

Osloadvokatene – Fast bosted hos far

I forbindelse med samlivsbrudd oppstod det konflikt mellom foreldrene om hvor barna skulle ha fast bosted.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fast-bosted-hos-far/

Retten kom til at de tre barna skulle ha fast bosted hos mor

Videre kom retten til at det beste for barna også ville være å ha fast bosted hos mor. I vurderingen ble det blant annet lagt avgjørende vekt på at barna i nær to år hadde hatt mor som sin hovedomsorgsperson, og at barneverntjenesten hadde konkludert med at det var en trygg og god relasjon mellom mor og alle de tre barna. Da det også var sannsynliggjort at barna ved flere anledninger hadde vært vitne til vold fra far mot mor, kom retten til at det beste for barna åpenbart var å fortsette å bo hos mor.

Osloadvokatene – Foreldrefiendtlighet og samvær

Osloadvokatene – Foreldrefiendtlighet og samvær

Foreldrefiendtlighet innebærer at barnet vender seg mot en av foreldrene uten at det foreligger rasjonelle grunner til barnets fiendtlighet.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/foreldrefiendtlighet-og-samvaer/

Samvær med far var ikke til barnas beste

Utgangspunktet etter barneloven § 43 er at den av foreldrene som barna ikke bor sammen med, har rett til samvær. Videre følger det av bestemmelsen at dersom samvær ikke er til barnets beste, skal retten bestemme at det ikke skal være samvær.

Ved vurderingen av om far skulle ha samvær med barna mente retten at det var begrenset risiko for at noen av barna skulle bli utsatt for fysisk vold dersom det ble fastsatt samvær. Likevel fant retten det bevist at alvoret og omfanget av den fysiske og psykiske volden som barna hadde vært vitne til, innebar en risiko for retraumatisering dersom de skulle måtte gjennomføre samvær med far. Ettersom det også ville oppleves som svært stressende for mor dersom det skulle være samvær mellom far og barna, kom retten til at det ikke ville være til noen av barnas beste å ha samvær med far.

Fast bosted hos far og samvær med mor var best for barnet.

Fast bosted hos far og samvær med mor var best for barnet.

Etter å ha bodd hele livet med mor besluttet tingretten at det var best for barnet å bo fast med far. Osloadvokatene bistår i saker om barnefordeling.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/best-for-barnet/

Mor vant saken fullt ut

Med bistand fra advokatfullmektig Ytterstad fikk således mor medhold i alle kravene som var fremsatt, og fikk dermed dekket alle sine nødvendige kostnader i forbindelse med saken.

Har du behov for hjelp?

Osloadvokatene har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker innen barnerett. Ta kontakt dersom du ønsker hjelp i en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Våre advokater hjelper deg gjerne.


Relaterte artikler