Foreldrefiendtlighet og samvær


Foreldrefiendtlighet er et stadig økende problem og innebærer at barnet vender seg mot en av foreldrene i forbindelse med en barnefordelingssak, uten at det foreligger rasjonelle grunner til barnets fiendtlighet. Gir barnet selv uttrykk for at barnet ikke vil til den ene forelderen når det skal fastsettes samvær, kan dette være en vanskelig situasjon for partene som er involvert. Det kan ofte være vanskelig å håndtere situasjonen og bli enige om en god løsning for samvær.

Foreldrefiendtlighet kan forekomme i ulik alvorlighetsgrad  

Et barn kan ta avstand fra den andre forelderen i ulik grad, og noen tilfeller er mer alvorlig enn andre. Noen ganger kommer foreldrefiendtligheten kun til uttrykk ved at barnet viser en viss skepsis og fiendtlighet mot den ene forelderen, uten at dette går utover den vanlige kontakten. Foreligger det kun en mild form for foreldrefiendtlighet vil barnet vanligvis finne seg bra til rette under samvær, slik at samvær lar seg gjennomføre. 

I andre tilfeller kan foreldrefiendtligheten være så alvorlig at barnet uttrykker hat og frykt for den ene forelderen og motsetter seg all form for samvær og kontakt. En alvorlig form for foreldrefiendtlighet kan føre til at den forelderen barnet er fiendtlig mot ikke får samvær med barnet, til tross for at forelderen i realiteten er omsorgsfull og fullt fungerende.

Den som saboterer samværsretten kan få tvangsbot

Den som saboterer samværsretten kan få tvangsbot

Når den ene forelderen saboterer samværsretten kan retten ilegge tvangsbot. Osloadvokatene gir fri rettshjelp i barnesaker.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/saboterer-samvaersretten/

Hvordan oppstår foreldrefiendtlighet?

Foreldrefiendtlighet oppstår gjerne som en konsekvens av bostedsforelderens handlinger og uttalelser. Bostedsforelderen kan for eksempel omtale den andre forelderen på en negativ måte eller gjøre narr av vedkommende. Dersom bostedsforelderen deler juridisk og personlig informasjon med barnet om den andre forelderen, avhører barnet etter besøk hos den andre forelderen eller unnlater å gi informasjon om ulike aktiviteter og tiltak kan dette også føre til at barnet utvikler fiendtlighet mot den andre forelderen.

Fast bosted hos far og samvær med mor var best for barnet.

Fast bosted hos far og samvær med mor var best for barnet.

Etter å ha bodd hele livet med mor besluttet tingretten at det var best for barnet å bo fast med far. Osloadvokatene bistår i saker om barnefordeling.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/best-for-barnet/

Flere måter en kan forsøke å løse situasjonen på

Bortsett fra i de tilfeller hvor barnet blir utsatt for fare under samvær, har foreldrene en plikt etter loven til å stimulere og bidra til at samvær blir gjennomført. En mulig løsning kan derfor være å fastsette samvær og forvente at bostedsforelderen overtaler barnet til å dra på samvær. I andre tilfeller kan den beste løsningen være at partene blir enige om at det ikke skal fastsettes noe samvær, men at det i stedet arbeides på andre måter for å få samværet til å fungere igjen.

En annen mulig løsning er å fastsette samvær selv om partene er innforstått med at det ikke er realistisk at samværet blir fulgt opp i starten. I slike tilfeller vil en avtale om samvær kunne fungere som en forpliktelse for partene til å jobbe med å gjennomføre det som er avtalt uten at dette blir gjort med tvang. Det hender også at situasjonen kan være så alvorlig at den beste løsningen vil være å flytte barnet vekk fra den forelderen som har manipulert barnet.

Staten plikter å legge til rette for gjennomføring av samvær

Staten plikter å legge til rette for gjennomføring av samvær

Norge gjør ikke nok for å stoppe samværssabotasje, ifølge fersk dom fra EMD. Kontakt Osloadvokatene ved spørsmål om samværsrett og barnefordeling.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/gjennomforing-av-samvaer/

Hva som er den beste løsningen må vurderes konkret

Det finnes altså flere måter å løse situasjonen på, og hva som er den beste løsningen vil måtte vurderes konkret. Det vil ofte være lurt å la seg bistå av en advokat i de tilfeller foreldrefiendtlighet fører til at samvær ikke kan gjennomføres. En advokat med erfaring fra slike saker kan vurdere hvordan situasjonen best bør håndteres og gi god støtte i en krevende situasjon.

Blir du utsatt for samværssabotasje? Kontakt Osloadvokatene i dag!

Blir du utsatt for samværssabotasje? Kontakt Osloadvokatene i dag!

Ikke sjelden går det høye konfliktnivået mellom foreldrene ut over den som ønsker seg mer samvær. Konflikten ender ikke sjelden i samværssabotasje.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/samvaerssabotasje/

Ta kontakt dersom du har behov for hjelp

Osloadvokatene har flere advokater som har høy kompetanse innen barnerett og lang erfaring med å håndtere samværstvister. Ta kontakt dersom du har behov for bistand i en konflikt om barnefordeling og samvær. Våre advokater hjelper deg gjerne.


Relaterte artikler