Foreldrefiendtlighet førte til at datteren fikk fast bosted hos far


Tønsberg tingrett avsa nylig dom i en sak som gjaldt fast bosted og samvær. Som følge av en alvorlig og potensielt skadelig foreldrekonflikt kom retten til at barnet skulle ha fast bosted hos far. Mor sin negative og fiendtlige innstilling til far hadde ført til at datteren hadde utviklet foreldrefientlighet overfor far, uten at det forelå rasjonelle grunner til dette. Selv om begge foreldrene hver for seg var gode og ressurssterke foreldre, mente retten at far var den som var best egnet til å beskytte datteren mot den pågående foreldrekonflikten.

Barnet bodde fast hos mor som hadde hovedomsorgen for datteren

Partene møttes i 2010 og året etter fikk de et felles barn. Forholdet tok imidlertid slutt bare noen måneder etter at barnet ble født, og mor tok da med seg datteren og flyttet fra mannen. I flere år bodde datteren hos mor, og det var mor som hadde hovedomsorgen for datteren.

Forholdet mellom foreldrene var svært konfliktfylt, og mor hadde en negativ og fiendtlig innstilling til far. Datteren fikk derfor høre vedvarende negative ting om faren, og gjentatte ganger ble samværsavtaler mellom far og datter avlyst.

Osloadvokatene – Foreldrefiendtlighet og samvær

Osloadvokatene – Foreldrefiendtlighet og samvær

Foreldrefiendtlighet innebærer at barnet vender seg mot en av foreldrene uten at det foreligger rasjonelle grunner til barnets fiendtlighet.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/foreldrefiendtlighet-og-samvaer/

Mor drev samværssabotasje

På grunn av de gjentatte avlysningene fikk ikke far truffet datteren i et slikt omfang som han hadde krav på. Da det heller ikke forelå noen rimelig grunn til at samværsavtalene ble avlyst hevdet far at mor drev med samværssabotasje, og at hun handlet i strid med den samværsavtalen som partene hadde inngått.

Mor sin negative omtale av far førte til at også datteren vendte seg mot far

Selv om far bosatte seg i nærheten av moren og datteren, og ellers forsøkte å legge til rette for at samværene med datteren kunne gjennomføres på en smidig måte, fortsatte mor å avlyse samværsavtalene mellom ham og datteren. I tillegg til samværssabotasjen klarte ikke mor å skjerme datteren fra sine negative holdninger overfor far. Hennes negative omtale av far hadde ført til at også datteren hadde vendt seg mot faren, uten at det forelå noen rasjonelle grunner til datterens fiendtlighet.

Fast bosted hos far og samvær med mor var best for barnet.

Fast bosted hos far og samvær med mor var best for barnet.

Etter å ha bodd hele livet med mor besluttet tingretten at det var best for barnet å bo fast med far. Osloadvokatene bistår i saker om barnefordeling.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/best-for-barnet/

Far gikk til søksmål med krav om at datteren skulle ha fast bosted hos ham

Far mente at situasjonen kunne være skadelig for datteren, og at datteren vil være sikret best mulig foreldrekontakt dersom hun fikk fast bosted hos ham. I 2018 tok derfor far ut stevning for Tønsberg tingrett med krav om at datteren skulle ha fast bosted hos ham, og at mor skulle ha samvær med datteren fastsatt etter rettens skjønn.

Hovedforhandling ble gjennomført i desember 2018. Retten tok da stilling til hvem av foreldrene som skulle bli bostedsforelder for datteren.

Den som saboterer samværsretten kan få tvangsbot

Den som saboterer samværsretten kan få tvangsbot

Når den ene forelderen saboterer samværsretten kan retten ilegge tvangsbot. Osloadvokatene gir fri rettshjelp i barnesaker.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/saboterer-samvaersretten/

En konkret helhetsvurdering i lys av hensynet til barnets beste

Innledningsvis uttalte retten at avgjørelsen av hvem barnet skulle bo fast hos først og fremst skulle tas på bakgrunn av det som var det beste for barnet. Deretter foretok retten en konkret helhetsvurdering hvor det ble lagt vekt på en rekke momenter, blant annet barnets tilknytning til hver av foreldrene, foreldrene og barnets personlige egenskaper, hvem som best kunne innrette sitt liv i relasjon til barnet og hensynet til at barnet skulle ha best mulig kontakt med begge foreldrene.

Retten mente at foreldrekonflikten kunne være skadelig for datteren  

Etter en konkret helhetsvurdering uttalte retten at begge foreldrene i utgangspunktet var gode og ressurssterke foreldre, og at begge foreldrene ga datteren god omsorg, både emosjonelt og praktisk. Likevel fant retten det bevist at det ikke var tvil om at mor hadde en grunnleggende negativ og fiendtlig innstilling til far. Ettersom moren ikke hadde klart å skjerme datteren mot sine egne negative følelser, og i lang tid omtalt faren på en negativ måte foran datteren, hadde også datteren utviklet en fiendtlighet overfor faren. Retten mente at det var sterkt foruroligende at mot ikke klarte å skjerme datteren mot sine egne negative følelser, og at foreldrekonflikten kunne være skadelig for datteren. 

Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at det var far som ville være best egnet til å beskytte datteren mot foreldrekonflikten, og at det beste for datteren dermed ville være å ha fast bosted hos far. Retten kom derfor til at far skulle bli bostedsforelder for datteren, og at mor skulle ha samvær med datteren onsdag til mandag annenhver uke.

Blir du utsatt for samværssabotasje? Kontakt Osloadvokatene i dag!

Blir du utsatt for samværssabotasje? Kontakt Osloadvokatene i dag!

Ikke sjelden går det høye konfliktnivået mellom foreldrene ut over den som ønsker seg mer samvær. Konflikten ender ikke sjelden i samværssabotasje.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/samvaerssabotasje/

Ta kontakt dersom du har behov for hjelp

Osloadvokatene har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om fast bosted og samvær. Ta kontakt dersom du har behov for hjelp i forbindelse med en tilsvarende sak. Våre advokater hjelper deg gjerne.


Relaterte artikler