Fast bosted hos far etter bistand fra Osloadvokatene


Nylig bistod advokat Kristian Berge ved Osloadvokatene en klient som krevde at hans datter skulle ha fast bosted hos ham. Mor motsatte seg dette og krevde at barnet skulle fortsette å bo hos henne, tross egne psykologiske utfordringer og at barnet nå bodde hos mors søster.

Dagens situasjon

Da datteren var ca. 1 år la mor seg frivilling inn på DPS døgnbehandling. I denne perioden bodde datteren hos sin tante, mors søster. Da moren ble utskrevet var det stor usikkerhet knyttet rundt morens evne til å ta vare på datteren og mor samtykket derfor til at datteren skulle plasseres hos tanten med godkjenning som fosterhjem etter barnevernloven § 4-4. I denne perioden hadde både mor og far samvær med datteren mens hun var plassert hos tanten.

Osloadvokatene – Far fikk del i foreldreansvaret og samværsrett med datteren

Osloadvokatene – Far fikk del i foreldreansvaret og samværsrett med datteren

Med bistand fra Osloadvokatene ved advokat Kristian Berge fikk far del i foreldreansvaret og samværsrett med datteren.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/far-fikk-del-i-foreldreansvaret-og-samvaersrett-med-datteren/

Krevde midlertidig avgjørelse om fast bosted

Advokat Berge krevde først at faren skulle ha delt foreldreansvar for datteren. Retten var enig med advokat Berge, som deretter begjærte at datteren skulle ha fast bosted hos vår klient og samvær med mor, fastsatt etter retten skjønn.

Mor var uenig i at datteren skulle ha fast bosted hos far og motsatte seg kravet. Mor mente at datteren fortsatt skulle bo hos henne og være plassert hos hennes søster, barnets tante.

På vegne av vår klient krevde advokat Berge en midlertidig kjennelse for at barnets faste bosted skulle flyttes til ham.

Barnets beste

Utgangspunktet er at foreldrene fritt avgjør hvor barnet skal bo, jf. barneloven § 36. Dersom foreldrene ikke blir enige kan de be om at retten avgjør spørsmålet. Avgjørelsen skal rette seg mot hva som er det «beste for barnet», jf. barneloven § 48 andre ledd. Barnets beste er også et grunnleggende hensyn som følger av Grunnloven § 104 andre ledd og FNs barnekonvensjon artikkel 3.

Når retten skal treffe en midlertidig avgjørelse om fast bosted vil relevante momenter være barnets behov og foreldrenes evne til å ivareta disse. Dette omfatter foreldrenes omsorgsevne, risikoen ved miljøskifte, hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt. Vurderingen skal basere seg på forholdene i dag og hva som vil være det beste for barnet mens rettssaken pågår.

Osloadvokatene – Mor fikk foreldreansvaret alene for sønnen

Osloadvokatene – Mor fikk foreldreansvaret alene for sønnen

Da far var fraværende i sønnens liv, og ikke samarbeidet med mor, kom retten til at det beste for barnet var å gi mor foreldreansvaret alene.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/mor-fikk-foreldreansvaret-alene-for-sonnen/

Fast bosted hos far

Retten fant det ikke tvilsomt at fast bosted hos far inntil saken er avsluttet ville være til datterens beste. Det var større usikkerhet knyttet til mors omsorgstilbud, enn ved vår klients. Med et fast bosted hos far ville datteren rask kunne etableres i et stabilt hjemmemiljø med far, og kunne starte i barnehage der uten risiko for snarlig endring. Samlet sett fant retten ingen holdepunkter for mangler ved farens omsorgsevne.

Både vår klient og advokat Berge var fornøyd med utfallet og at retten fant avgjørelsen ikke tvilsom.

Har du spørsmål som barnets faste bosted eller behov for bistand?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har ekspertisen du trenger for å ivareta dine interesser og det kan være avgjørende med bistand fra advokat for å vinne frem med dine krav.

Hos oss påløper det ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag. Vi undersøker alltid om du har krav på advokatutgiftene dekket gjennom ordninger som fri rettshjelp.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler