Gutten fikk fast bosted med sin far


Avgjørelsen av hvor barnet skal ha fast bosted kan være krevende ved et samlivsbrudd. Det er viktig at hensynet til barnets beste blir ivaretatt i en slik vurdering.

Da far og mor gikk fra hverandre i 2017 ble det ved rettsforlik avtalt at foreldrene skulle ha delt ansvar for sønnen. Sønnen skulle være hos faren annenhver helg og onsdager, og hos moren ellers. Noen år senere flyttet moren med sønnen til en ny by. Faren ønsket ikke at sønnen, som nå var fem år, skulle bytte barnehage og måtte finne nye venner. Faren reiste sak om at sønnen skulle ha fast bosted med han Far fikk medhold i retten om at fordelingen skulle være at sønnen bodde hos han frem til saken ble endelig avgjort. Saken gikk for lagmannsretten sommmeren 2020.

Viktigheten av barnets beste ved vurderingen av fast bosted

Ved avgjørelse av fast bosted for barn skal det legges vekt på barnets beste, jf Grunnloven § 104 andre ledd. Retten påpekte at dette avgjøres ved en helhetsvurdering av hva som best vil trygge barnets oppveksts og utvikling. Det er flere momenter som vil veie inn; blant annet barnets tilknyttning til foreldrene, foreldrenes personlige egenskaper og hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt.

Vurderingen i denne saken var om å endre et eksisterende rettsforlik. I slike saker kreves det særlige grunner, jf barneloven § 63 andre ledd.

Barnets påvirkning

Dersom barnet er over syv år, skal barn få informasjon og anledning til å uttale seg før det blir tatt avgjørelser om barnets personlige forhold, jf barneloven § 31 andre ledd. Retten viste til at sønnen i samtale med sakkyndig hadde uttalt at han ønsket å ha det slik situasjonen var nå. Hvor han hodde hos faren og hadde samvær med moren. Men fordi han nylig hadde fylt fem år ble er han ansett som for liten til å ha en velbegrunnet mening om spørsmålene.

Osloadvokatene – At far jevnlig røykte marihuana var ikke til hinder for å få delt bosted for barna

Osloadvokatene – At far jevnlig røykte marihuana var ikke til hinder for å få delt bosted for barna

Med bistand fra Osloadvokatene ble far og mor enige om at det beste for barna ville være at de hadde delt bosted hos både far og mor.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/at-far-jevnlig-roykte-marihuana-var-ikke-til-hinder-for-a-fa-delt-bosted-for-barna/

Begge god omsorgspersoner

Etter rettenssyn var det klart at begge foreldrene er i god stand til å gi sønnen god omsorg. Sønnen hadde hos begge gode hverdagsrutiner, og den sakkyndige hadde uttalt at begge foreldrene fremstod som særdeles engasjert i sønnens liv.

Far hadde, grunnet korona-pandemien, større usikkerhet knyttet til sin økonomiske situasjon. Han hadde også en del gjeld. På den annen side viste retten til at begge foreldrene hadde hatt økonomiske utfordringer, og at selv om far hadde en mer usikker økonomsik situasjon var dette ikke av avgjørende betydning. Etter rettens syn hadde begge foreldre tilstrekkelige middler til å gi sønnen god nok materiell omsorg.

Muligheter for best samlet foreldrekontakt

Den sakkyndige i saken trakk frem at far har vist meget god kapasitet til å sette egne følelser og behov til side for sønnen. Far har også hatt fokus på at moren alltid omtales i positive ordlag rundt sønnen.

Etter rettens og den sakkyndiges syn ville bosted hos far legge bedre til rette for stabil og kontakt mellom mor og sønn. Dette hensynet ville ikke bli ivarettat like godt hos mor etter den sakkyndiges syn.

Fast bosted hos far og samvær med mor

Retten viste til at det i utganspunktet var to velfugerende foreldre, som begge hadde evne til å gi sønnen tilstrekkelig omsorg. Etter en samlet vurdering med hensyn på muligheten for god konktat med begge foreldrene og sønnen mulighet til å fortsette i sitt vante miljø. Konkluderte retten med at sønnen skulle ha fast bossted hos far og samvær med moren.

Har du en lignende sak? 

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lag erfaring med familietvister og barnerett. Vi hjelper deg alltid undersøke om du har krav på at dine advokatkostander dekkes av fri rettshjelp eller gjennom din forsikring. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.