Fortsatt fast bosted hos far


Utgangspunktet er at foreldrene skal bestemme hvor deres felles barn skal bo fast, jf. barneloven § 36 første ledd. Dersom foreldrene er uenige, kan retten avgjøre saken. Nylig vant Osloadvokatene en sak hvor retten kom til at barna skulle fortsette å ha fast bosted hos vår klient.

Far og mor hadde to barn sammen. Far oppsøkte advokat Tina Carlsen hos Osloadvokatene etter at mor hadde nektet å la vår klient gjennomføre det avtalte samværet med sine barn. Advokat Carlsen vant frem i tingretten med krav om at barna skulle ha fast bosted hos far.

Mor anket tingrettens dom til lagmannsretten med krav om at barna skulle ha fast bosted hos henne. På vegne av vår klinet motsatte advokat Carlsen seg mors krav og anførte at det ville være til barnas beste å ha fast bosted hos far.

Fast bosted skal være til barnas beste

Når domstolen skal ta stilling til spørsmål om hvor barn skal bo fast og samvær med foreldrene, skal det avgjøres utfra hva som er til barnets beste, jf. barnelova § 48 og Grunnloven § 104 andre ledd.

Lagmannsretten skal ta stilling til situasjonen slik den er på domstidspunktet og hva som vil være til det beste for barna i tinden fremover. Barna har også en rett til å uttale seg om sine ønsker i saker. Vekten av barnets ønsker skal vektlegges etter barnets alder og utvikling, jf. barneloven § 31.

Osloadvokatene – foreldreansvaret ved samlivsbrudd

Osloadvokatene – foreldreansvaret ved samlivsbrudd

For foreldre som har felles barn og gått gjennom et samlivsbrudd er utgangspunktet at foreldrene har foreldreansvaret sammen

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/foreldreansvar-advokat/

Datterens opprinnelige vegring mot å bo med far

Særlig den eldste datteren motsatte seg sterkt å flytte til far. Datteren var 10 år. Etter rettens syn hadde forholdet mellom far og datter utviklet seg fra å være greit, til anstrengt, til ekstrem aversjon mot faren og tilbake til greit igjen. Spørsmålet for retten var hva som var årsaken til datterens vegring mot kontakt med faren.

  De sakkyndige i tingretten hadde vist til at datterens vegring mot faren kom fra morens avsky mot faren. Datteren hadde etter deres syn adaptert denne holdningen. I lagmannsretten var det delte syn blant de sakkyndige. De kunne ikke peke på en felles årsak for at datteren ikke ville bo hos far.

  Lagmannsretten la særlig vekt på at datteren raskt hadde tilpasset seg å bo med far, og at datteren etter flyttingen hadde blitt mer selvsikker på skolen og blant venner. Etter lagmannsrettens syn var det mest sannsynlige at mors holdninger overfor far hadde smittet over på datteren og at disse holdningene ville forsvinne over tid dersom hun bodde med faren.

  God relasjon til sønnen

  Fars forhold til sønnen ble betegnet som godt. Retten trakk særlig frem uttalelsene fra de ansatte i barnehagen der sønnen gikk. Far var alltid spørrende og utforskende når han skulle hente sønnen, og deres relasjon ble betegnet som god. Utviklingen til sønnen var også at han hadde blitt mer trygg på seg selv og at han hadde gått fra å leke med få til å leke med flere.

  Osloadvokatene – Samvær mellom barn og den forelderen de ikke bor med

  Osloadvokatene – Samvær mellom barn og den forelderen de ikke bor med

  I utgangspunktet har forelderen som barnet ikke bor med rett til samvær med barnet. En slik sak gikk for lagmannsretten i 2020.

  osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/samvaer-advokat/

   Fast bosted hos mor eller far?

   Etter lagmannsrettens syn var det etterlatt ett inntrykk om at mor ofte ikke har stilt opp på møter og at hun mister tilliten til personene som har ønsket å løse opp i problemene. På den andre siden har far gjennomgående stilt opp, vært lyttende til råd og fulgt opp de råde som har vært gitt.

   Barna ble begge ansett for å være velfungerende og foreldrene som normalt resurssterke personer. Barna ville få god praktisk og materiell omsorg hos begge. Fars omsorgsevne ble etter rettens syn også vurdert som fullt ut tilfredsstillende. Etter at barna flyttet til far ble deres utviklingen beskrevet som positiv, dette underbygget at de har en godt og trygt hjem i dag.

   Lagmannsretten kom derimot til at mors emosjonelle ivaretagelse hadde blitt påvirket av hennes forhold til far. Mens barna bodde hos moren hadde hun motarbeidet samvær med faren og lagmannsretten fryktet at den positive utviklingen av forholdet til far ville reverseres dersom de ble flyttet til mor på dette tidspunktet.

   Etter en helhetsvurdering var retten enig med advokat Carlsen om at fortsatt bosted hos far var det beste for barna.

   Fast bosted hos far

   Begge barna skal ha fast bosted hos far og mor skal ha samvær. Samværet skal i starten være annenhver helg, men kan trappes opp etter hvert som barnas utvikling og forhold til far styrkes ytterligere.

   Har du en lignende sak? 

   Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring og høy kompetanse innen familierett. Vi undersøker alltid om du har krav på at dine advokatutgifter kan dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp eller gjennom forsikringen din.

   Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.


   Relaterte artikler