Far fikk ingen samværsrett


Osloadvokatene ved Kjersti Bolstad vant nylig en sak om fast bosted og samværsordning på vegne av mor. Tvillingdøtrene skulle ha fast bosted hos mor og far fikk ingen samværsrett.

Paret gjorde det slutt i desember 2014. Moren hadde den daglige omsorgen for døtrene etter bruddet, mens det ble gjennomført noen få samvær mellom faren og døtrene. Etter en stund begynte moren å mistenke at faren begikk seksuelle overgrep mot jentene og stanset samværet. Faren brakte deretter spørsmålet om både fast bosted og samvær inn for retten. Osloadvokatene representerte moren og vant saken. Faren fikk ingen samværsrett.

Rettens vurdering av hvor døtrene skulle bo fast

For å vurdere hvor døtrene skulle bo fast ble det tatt utgangspunkt i prinsippet om barnets beste etter barnelova § 48. Retten slo fast innledningsvis at det ikke var tvil om at det beste for døtrene var å bo fast hos moren. Moren var jentenes primære omsorgsperson og hittil hadde hun gitt jentene god omsorg.

Retten viste deretter til uttalelser fra psykologspesialister om farens omsorgsevne og at det heftet stor usikkerhet om hvilken omsorgsevne han hadde. Ettersom det var stor usikkerhet knyttet til farens omsorgsevne var det ikke et reelt alternativ at døtrene skulle ha fast bosted hos han. Det ville ikke være i samsvar med prinsippet om barnets beste å flytte døtrene fra et omsorgstilbud som fungerte, til et omsorgstilbud som fremsto som usikkert. Jentene skulle derfor ha fast bosted hos moren.

Kunne ikke utelukkes at faren hadde begått seksuelle overgrep mot barna

Samværsspørsmålet ble etter barnelova § 43 første ledd, der følgende framgår:

Den av foreldra som barnet ikkje bur saman med, har rett til samvær med barnet om ikkje anna er avtala eller fastsett. Omfanget av samværsretten bør avtalast nærare. Dersom samvær ikkje er til beste for barnet, må retten avgjere at det ikkje skal vere samvær.

Osloadvokatene – Grov vold mot sønn var ikke nok til å nekte foreldrene samvær

Osloadvokatene – Grov vold mot sønn var ikke nok til å nekte foreldrene samvær

Foreldrene ble fratatt omsorgen for sønnen fordi han var utsatt for grov fysisk vold. Det var imidlertid ikke nok til å nekte foreldrene samvær med sønnen.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/grov-vold-mot-sonn-var-ikke-nok-til-a-nekte-foreldrene-samvaer/

Moren hadde anført at faren hadde utsatt barna for fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgrep. Retten fant ikke bevismessig dekning for påstandene om vold. Det kunne imidlertid ikke utelukkes at barna hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. Det ble vist til bevisføringen i saken, herunder barnas uttalelser til mor, mormor og barneverntjenesten samt barnas atferdsendringer, tegninger og at det hadde blitt funnet blod i avføringen til den ene jenta.

Far fikk ingen samværsrett

Ettersom retten ikke kunne utelukke at faren hadde begått seksuelle overgrep mot barna måtte det besluttes om han skulle nektes samværsrett i sin helhet, eller gis samvær med tilsyn. Retten ga uttrykk for at vurderingen var vanskelig. Det ble til slutt besluttet ingen samværsrett. Faren for nye overgrep samt mors reaksjoner på samværene, herunder at hennes omsorgskompetanse ville kunne svekkes av at faren fikk samvær, talte for at faren ikke skulle ha samvær med jentene.

 


Relaterte artikler