Dette har du krav på ved yrkesskade


Yrkesskade er skader som rammer en arbeidstaker i en arbeidssituasjon. En yrkesskade kan gi deg krav på særordninger fra NAV.

For at en skade skal kunne karakteriseres som en yrkesskade stilles det også visse krav til skadetypen. Skaden må skyldes en plutselig eller uventet ytre begivenhet. Dette innebærer at det er de akutte og uforutsette skadene som omfattes av yrkesskadebegrepet. Belastningslidelser som utvikler seg over tid faller altså utenfor begrepets rekkevidde.

Krav på utbetaling fra NAV

En yrkesskade kan gi deg krav på særordninger fra NAV.

I den første perioden etter yrkesskaden kan du ha krav på sykepenger dersom skaden medfører at du ikke kan jobbe. Denne perioden kalles gjerne sykeperioden, og varer inntil 1 år. Formålet med sykepenger er å dekke tapt inntekt som oppstår som følge av skaden. Særordning for yrkesskade kan gå på beregning av tid og grunnlag for sykepengene.

Etter sykeperioden kan du ha krav på stønad til livsopphold dersom du fremdeles ikke er i stand til å jobbe. Stønad til livsopphold omfatter både arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre deg inntekt under aktiv behandling, mens du deltar på arbeidsrettede tiltak eller får annen oppfølging som tar sikte på å beholde eller skaffe arbeid. Dersom videre arbeid ikke er aktuelt vil uføretrygd normalt være den aktuelle ytelsen fra NAV. Uføretrygden skal sikre deg inntekt når inntektsevnen er varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Reglene for hvorvidt du har krav på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er ofte noe gunstigere for skadelidte ved yrkesskade enn ved andre trdre typer skader.

Ved yrkesskade har du krav på menerstatning dersom den varige medisinske invaliditeten er 15 prosent eller mer som følge av aktuelle skade. Menerstatningen er ment å utgjøre erstatning for det ikke-økonomiske tapet du lider som følge av det medisinske menet.

5 gode advokatråd som kan gi deg høyere erstatning ved arbeidsulykker

5 gode advokatråd som kan gi deg høyere erstatning ved arbeidsulykker

Alle arbeidstakere er dekket av en lovpålagt yrkesskadeforsikring. For å nå frem til både erstatning og særregler for en arbeidsulykker må du ofte ha hjelp.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/arbeidsulykker-erstatning-advokatrad/

Krav på erstatning

I tillegg til krav på utbetaling av stønad fra NAV kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Arbeidsgiver er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring hos ett forsikringsselskap for arbeidstakere etter lov om yrkesskadeforsikring.

Fra forsikringsselskapet har du krav på dekning av det økonomiske tapet du påføres. Det innebærer at du skal stilles i samme økonomiske posisjon som om yrkesskaden ikke hadde inntruffet. Utgifter du kan kreve erstattet av forsikringsselskapet er for eksempel ekstrautgifter du har blitt påført som følge av skaden. Videre kan du kreve erstattet tapte inntekter som følge av skaden. Forsikringsselskapet skal da dekke differansen mellom den inntekten du ville hatt uten skaden og den inntekten du har med skaden.

Krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap kreves direkte fra forsikringsselskapet.

Yrkesskadeforsikring – Det er arbeidsgivers ansvar!

Yrkesskadeforsikring – Det er arbeidsgivers ansvar!

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom/skade påført i sammenheng med arbeidet.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/yrkesskadeforsikring/

Advokatbistand

Reglene om hva du har krav på ved yrkesskadeerstatning er kompliserte og vanskelige å få oversikt over. Det kan derfor være avgjørende for utfallet av din sak at du tar kontakt med advokat. Utgifter til advokat vil normalt kunne bli dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.