Vrikket ankelen - fikk 800.000 i erstatning


Dersom du blir utsatt for en ulykke i arbeidet, vil skaden normalt dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Vrikket ankelen

En ung jente som gjennom store deler av livet hadde slitt med ustabile ankler og hyppige overtråkk, ble utsatt for en arbeidsulykke med hest. Under en ridetur falt hun av hesten og vrikket ankelen kraftig. Hun utviklet som følge av ankelskaden en tilstand med nevropatiske smerter og det ble konstatert leddbåndsskade. Hun kunne som følge av skaden ikke fullføre planlagt hestemassasjekurs eller starte egen massasjevirksomhet. Hun krevde erstatning fra forsikringsselskapet.

Særlig mottakelig for skade

Etter yrkesskadeforsikringsloven skal forsikringen dekke skade som er forårsaket av arbeidsulykke. Det skal ved vurderingen av om skaden gir rett til dekning ses bort fra at arbeidstakeren er særlig mottakelig for skaden. Dette gjelder imidlertid ikke dersom den særlige mottakeligheten må anses som den helt overveiende årsak.

Osloadvokatene – Millionerstatning for psykisk lidelse etter bilulykke

Høyesterett fant påregnelig årsakssammenheng mellom en bilulykke og sjåførens psykiske lidelse. Han var 100 % arbeidsufør.

osloadvokatene.no/erstatning/trafikkskade/millionerstatning-for-psykisk-lidelse-etter-bilulykke/

Samvirkende årsaker

Etter hovedregelen om årsakssammenheng må det være mer sannsynlig at arbeidsulykken var årsak til skaden enn at ulykken ikke var årsaken. Det ligger i kravet til årsakssammenheng at skaden ikke ville inntrådt dersom ulykken tenkes borte, altså at hendelsen har vært en nødvendig betingelse for skaden. Dersom skaden er et resultat av et samvirke mellom flere årsaksfaktorer, kreves det at ulykken fremstår som et så pass vesentlig element i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den.

Fikk erstatning på kr 800.000

Det var i saken på det rene at jenten før ulykken hadde svake ankler og ved flere anledninger hadde tråkket over. Men selv om det således var tale om samvirkende årsaker fant retten at arbeidsulykken fremsto som et såpass vesentlig element i årsaksbildet at det var rimelig å knytte ansvar til den. Hun kunne da rette hele sitt krav mot forsikringsselskapet. Retten vurderte hennes ervervsmessige uførhet til 10 %. Da hun etter ulykken gikk ut i arbeid som ingeniør var inntektstapet moderat. Likevel ble hun tilkjent erstatning for fremtidig inntektstap på kr 800.000.


Relaterte artikler