Unge uføre nektes lovens "Ung uføre-fordeler"


Selv om arbeidsuførheten inntrådte før fylte 26 år, avslår nav «ung ufør-fordeler» fordi skaden/sykdommen ikke er ansett som alvorlig nok, eller fordi nav mener den ikke er klart dokumentert. Vår erfaring er at nav sin vurdering ofte er for streng, og at det lønner seg å klage.

Vi erfarer stadig at unge personer innvilges uføretrygd, samtidig som de nektes uføretrygd beregnet etter fordelsreglene for unge uføre. Personer som er født uføre eller får sin arbeidsevne redusert med minst 50% før fylte 26 år, kan ha krav på å får beregnet uføretrygden etter særregler. Særreglene gir unge uføre rett til en noe høyere uføretrygd enn de ordinære reglene for beregning av uføretrygd.

Her er en del tips og kriterier om unge uføre

Alvorlighetskriteriet; sykdommen/skaden må være «alvorli
Med tanke på antallet alvorlige sykdommer og skader som fins, er imidlertid denne listen påfallende kort. Det er sikker rett at listen ikke er uttømmende, slik at også andre sykdommer/skader enn de som er angitt kan fylle lovens alvorlighetskriterie. Det skal foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak om alvorlighetskriteriet er oppfylt. Videre er det slik at det skal tas hensyn til om søker har flere skader/sykdommer. Det er den samlede funksjonsevnen som skal legges til grunn for vurderingen av om alvorlighetskriteriet er oppfylt.
Vi erfarer at nav ofte gjør feil i sin vurdering av om alvorlighetskriteriet er oppfylt, og har vunnet frem i en rekke klagesaker med den begrunnelse av nav sin vurdering har vært for snever.

Dokumentasjonskravet; sykdommen/skaden må være klart dokumentert fra lege/spesialist
Ung ufør-fordeler selv om man har vært i arbeid etter fylte 26 år? Det finnes en særregel for personer som har en dokumentert alvorlig sykdom/skade før fylte 26 år, men som likevel klarer å være i minst 50% arbeid også etter dette. Dersom det fremsettes søknad om uføretrygd før fylte 36 år, kan det innvilges ung ufør-fordeler selv om hovedvilkåret om minst 50% nedsatt arbeidsevne før fylte 26 år ikke er oppfylt.

Har du fått avslag fra NAV? – Fri rettshjelp

Hvis du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Osloadvokatene vil søke om fri rettshjelp for deg.

I saker der du har fått avslag fra NAV vil inntektene ofte være lave, slik at vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Det kan ha betydning om samboeren/ektefellen din har en høy inntekt, eller om du har en høy formue. Osloadvokatene vil gjennomgå reglene med deg i første møte her, slik at du kan være trygg i forhold til advokatutgifter. I saker der du får fri rettshjelp er det en liten egenandel.

Advokatbistand

Vinner du frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, vil du som nevnt dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem eller ikke(fri rettshjelp).

Har du fått avslag på uføretrygd (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.
Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).

Kommer du inn under unge uføre-kategorien?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem
Send meg gjerne en epost hvor du skriver kort om saken din, så vil jeg se på den og kontakte deg.
wallem@advokat.no

tlf 93 26 98 11

Relevante saker:

Tilbakebetalingskrav
NAVs overprøving av legenes vurdering