Spesielt mottakelig for sykdom - fikk dekning


Lagmannsretten uttalte i en sak om godkjenning av yrkessykdom at det må legges vekt på individuelle forhold ved den ansatte. Dersom den ansatte er spesielt mottakelig for sykdom, kan dette være et vektig moment i vurderingen.

Arbeidet daglig med kvikksølv

En kvinnelig tannlegesekretær hadde fra 1983 til 2012 arbeidet som assistent på ulike tannlegekontorer. Hennes arbeidet besto blant annet av håndtering av sølvamalgam. Dette er en blanding av kvikksølv og flere andre metaller som brukes til plombering av hull i tenner. Som assistent forberedte hun kvikksølvet før tannlegen tettet hullene. Hun arbeidet daglig med kvikksølv frem til dette ble forbudt i 2008.

Ble 100 % ufør

Kvinnen fikk etterhvert betydelige helseplager av forskjellig art. Mange av plagene startet kort tid etter at hun begynte i tannhelsetjenesten. Hun slet med søvnproblemer og hadde depressive trekk. Hun fikk videre problemer med mage/tarm og muskelplager. Fra tidlig på 2000-tallet merket hun gradvis svekket hukommelse, diffuse smerter og kognitive vansker. Hun fikk angstplager og hadde vansker med å konsentrere seg. Fra 2012 ble hun 100 % ufør.

Osloadvokatene – Ble smittet av resistente bakterier- fikk millionerstatning

Ansatt ved sykehus ble smittet av antibiotikaresistente bakterier. Fikk erstatning av forsikringsselskapet for fremtidig inntektstap.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/ble-smittet-av-resistente-bakterier-fikk-millionerstatning/

Ikke godkjent som yrkessykdom

Etter uførheten søkte hun om å få godkjent sykdommen som yrkessykdom da hun hevdet plagene skyltes eksponering for kvikksølv. NAV la imidlertid til grunn at hun ikke i tid og konsentrasjon hadde vært eksponert for kvikksølv i en slik grad at det var sannsynlig årsakssammenheng mellom eksponeringen og hennes symptomer. Med dette var ikke kravet i folketrygdloven § 13-4 annet ledd bokstav b oppfylt.

Symptomer på kvikksølvforgiftning

Da saken sto for lagmannsretten ble det slått fast at kvinnens symptomer var forenlige med kvikksølvforgiftning. Men etter de fagkyndiges syn var ikke konsentrasjonen av kvikksølveksponering høy nok til det kunne være årsak til skadene. Hun hadde ikke unormalt høye kvikksølvverdier i kroppen og eksponeringen hun var utsatt for ville normalt ikke kunne gi økt risiko for skadevirkninger.

Spesielt mottakelig

Lagmannsretten fant imidlertid etter en samlet individuell vurdering at vilkårene i folketrygdloven § 13-4 annet leddbokstav b var oppfylt. De fant at selv om konsentrasjonene var lavere enn det som normalt fører til skade, fantes det ikke noen annen sannsynlig årsak til hennes symptomer. Hun var etter rettens syn spesielt sensitiv for kvikksølvpåvirkning eller spesielt mottakelig for de aktuelle skadevirkningene enn normalt. Den langvarige eksponeringen hun var utsatt for måtte derfor være årsaken til hennes sykdomsbilde.


Relaterte artikler