Er du dekket av forsikring på sosiale arrangement i regi av jobben?


Når skade oppstår på sosiale arrangement i regi av jobben, oppstår et vanskelig juridisk spørsmål; er man dekket av yrkesskadeforsikringen? Dette er en svært vanlig problemstilling, men uten noe klart svar.

Rettspraksis har forsøkt å oppstille noen retningslinjer for vurderingen. Det er omfattende rettspraksis som behandler spørsmålet om man er yrkesskadeforsikret under sosiale arrangement i regi av jobben. Det som gjør problemstillingen så vanskelig, er at det er utpregete skjønnsmessige vurderinger som foretas av retten. Den avgjørende vurderingen for retten er nærhet og tilknytning skadesituasjonen (aktiviteten) hadde til det ordinære arbeid. Dette vil utgjøre den viktigste vurderingen for retten, men det er derimot ikke det eneste kriterium.

Obligatorisk arrangement eller frivillig arrangement

Andre momenter som er av stor betydning for hvorvidt skadelidte var «i arbeid», er blant annet hvorvidt arrangementet fremsto som obligatorisk for arbeidstakeren. Var det forventet at alle arbeidstakerne eller den enkelte arbeidstakeren skulle delta, vil dette tale for at arbeidstakeren var ”i arbeid” og dermed dekket av yrkesskadeforsikringen. Var arrangementet derimot av utpreget frivillig karakter, taler dette for at arbeidstakeren ikke var ”i arbeid”.

Et annet moment i vurderingen er hvorvidt arrangementet er ment å ha et faglig utbytte for arbeidstakerne. Dette kan også ses på som et spørsmål om arrangementet hadde et fremtidsrettet innhold, dvs. om arbeidsgiveren hadde en plan om at arrangementet skulle gi avkastning for arbeidsgiveren i fremtiden. Derimot vil et arrangement som fokuserer på fortiden eller feirer et avsluttende samarbeid tale i motsatt retning.

Retten vil på grunnlag av disse momentene, foreta en helhetsvurdering av hvorvidt arbeidstakeren var ”i arbeid” da skaden skjedde. Arbeidstakerens reelle valgmulighet knyttet til deltakelsen er et moment som vil veie tungt i denne helhetsvurderingen.

På grunn av vurderingens kompleksitet og mangel på forutberegnelighet, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat så tidlig som mulig. Advokaten vil være kjent med de skjønnsmessige avveininger som må foretas, slik at du kan føle deg trygg gjennom hele den rettslige prosessen.

Yrkesskade

For at en skade skal være dekket av yrkesskadeforsikringen, må skaden ha oppstått ”mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”, jf. folketrygdloven § 13-6 annet ledd. Loven oppstiller altså tre vilkår som alle må være oppfylt for at en arbeidstaker skal være dekket av yrkesskadeforsikringen. Lagmannsretten uttalte i dommen LH-2008-192629 at kravet om at alle vilkårene må være oppfylt, i praksis er veldig strengt. Det er derfor lagt til grunn, både av trygderetten og de øvrige domstolene at det i realiteten er tilstrekkelig at vilkåret ”i arbeid” er oppfylt for at arbeidstakeren skal være yrkesskadedekket. Det er altså helt klart at hvile- og spisepauser omfattes, og det samme gjelder hotellseminarer eller andre åpenbart faglige utflukter. Det er derimot omfattende usikkerhet knyttet til utflukter av mindre faglig karakter, og de sosiale arrangementene i regi av jobben.

Osloadvokatene hjelper deg

Dersom du har fått en yrkesskade, vil som hovedregel forsikringsselskapet holdes ansvarlig for skaden, og dermed også dine advokatutgifter. For å ivareta den enkeltes erstatningsrettslige interesser er det viktig med juridisk bistand kort tid etter skaden.


Relaterte artikler