Skadet på båttur - ble godkjent som yrkesskade


En mannlig selger var blitt lam fra livet og ned etter en ulykke med en hurtiggående RIB-båt. Da ulykken skjedde under en tur i regi av bedriften ble skaden godkjent som yrkesskade.

Ble lam etter båtulykke

Selgeren jobbet i en bedrift som regelmessig avholdt salgsmøter for sine ansatte med obligatorisk deltakelse. Det ble i august avholdt et «sommermøte» som skulle gå over to dager med forelesninger og rollespill med mat og drikke. Møtet startet med forelesninger på et hotell i Oslo før turen gikk til Hovedøya med hurtiggående RIB-båt. Båten selgeren satt i kjørte med meget stor fart og hoppet over en bølge fra et innkommende større fartøy. Båten landet hardt og selgeren ble skadet. Han ble umiddelbart fraktet til Nesodden sykehus. Det ble her konstatert brudd i en ryggvirvel med den følge at han ble lam fra livet og ned.

Trygderetten avslo krav om dekning

Etter ulykken var han fortsatt ansatt i firmaet, men med en 40 % stilling og var videre uførepensjonert. Selgeren krevde at skaden skulle godkjennes som yrkesskade, men trygdekontoret og trygderetten avslo kravet. Etter folketrygdloven gjelder yrkesskadedekningen for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Etter trygderettens syn var ikke vilkårene oppfylt da selgeren ble skadet på båtturen.

5 gode advokatråd som kan gi deg høyere erstatning ved arbeidsulykker

Alle arbeidstakere er dekket av en lovpålagt yrkesskadeforsikring. For å nå frem til både erstatning og særregler for en arbeidsulykker må du ofte ha hjelp.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/arbeidsulykker-erstatning-advokatrad/

«I arbeid»

Selgeren anket dommen til lagmannsretten. Lagmannsretten uttalte at bestemmelsens ordlyd i seg selv er snever, men det avgjørende er i realiteten om arbeidstakeren var «i arbeid» da ulykken inntraff. Etter langvarig praksis er arbeidstakeren yrkesskadedekket i videre utstrekning enn det ordlyden snevert tolket tilsier. Dette vil si at hvile- og spisepauser omfattes. Det samme gjelder dersom du blir skadet under hotellseminarer og andre åpenbare faglige utflukter. Det var for retten åpenbart at selgeren var dekket da han deltok på forelesninger på hotellet. Spørsmålet var imidlertid om selgeren også var dekket under båtturen samme kveld.

Utpreget faglig møte

Retten uttalte videre at det må legges stor vekt på hvor nær tilknytning det er mellom skadesituasjonen og den skadelidtes ordinære arbeidssituasjon. «Sommermøtet» var etter rettens syn utpreget faglig og sterkt fremtidsrettet. Hensikten var å styrke motivasjon og samhold i gruppen. De skulle blant annet drive med rollespill og øve på salgssituasjoner. Det skulle innprentes en helt ny salgsstrategi i selgerne.

Båtturen skulle gi faglig effekt

Lagmannsretten uttalte imidlertid at det skal en god del til for at en utpreget fritidsaktivitet som kjøring med RIB-båt skal kunne anses som en del av det faglige programmet under et seminar eller liknende. Men i dette tilfellet dreide det seg om en aktivitet som bevisst var valgt for å understreke og videreformidle temaet for salgsmøtet. «Speed game»; den nye salgsstrategien var å være raskt ute på markedet mv. Båtturen med raske båter ble valgt nettopp fordi den kunne gi en faglig effekt.

Ble godkjent som yrkesskade

Da båtturen etter rettens syn klart kunne gi en faglig effekt og var valgt av dette hensyn ville det være urimelig dersom selgeren under båtturen ikke skulle være dekket av folketrygdens yrkesskadevern. Selgerens skade ble etter dette godkjent som yrkesskade.


Relaterte artikler