Psykisk skade på jobben regnes som yrkesskade


Hvis du har fått en psykisk skade etter en arbeidsulykke har du krav på erstatning. Psykiske skader er likestilt med fysiske skader og gir like stor rett på erstatning og yrkesskadedekning.

Psykisk skade arbeidsulykke

Psykiske skader kan oppstå på ulike måter. De mest utbredte typetilfellene er ved ran eller øvrige alvorlige ulykker/ hendelser der den enkelte får en berettiget frykt for eget liv. Det finnes rettspraksis for at også personer som har vært vitne til ulykker eller har vært satt under store psykiske påkjenninger kan utvikle psykiske plager som gir rett til erstatning og yrkesskadedekning. Det avgjørende er at skaden har oppstått som følge av en arbeidsulykke, og da innenfor et begrenset tidsrom.

Legaldefinisjonen

En definisjon av begrepet arbeidsulykke finnes i folketrygdloven § 13-3 og yrkesskadeforsikringsloven § 11. Det må være tale om en plutselig eller uventet ytre hending som en blir utsatt for i arbeidet. Det kan også være tale om en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en usedvanlig påkjenning eller belastning i forhold til det som er normalt i arbeidet.

Belastningsskader utelukkes

Loven utelukker belastningslidelser som har utviklet seg over tid. Men hvis skaden har oppstått som følge av flere like hendelser, som alle regnes som arbeidsulykke i lovens forstand, skal skaden godkjennes som yrkesskade.

Osloadvokatene – Ble smittet av resistente bakterier- fikk millionerstatning

Ansatt ved sykehus ble smittet av antibiotikaresistente bakterier. Fikk erstatning av forsikringsselskapet for fremtidig inntektstap.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/ble-smittet-av-resistente-bakterier-fikk-millionerstatning/

Hva er «normalt»

Ved vurderingen av om det foreligger en usedvanlig påkjenning må det tas utgangspunkt i hendelsens art og omstendighetene rundt denne. Dette må sammenlignes med det som er normalt i arbeidstakerens arbeid.

PTSD etter selvmord

I dommen inntatt i TOSLO-2016-140780 ble Gjensidige Forsikring funnet erstatningsansvarlige for de psykiske skadene en mann hadde blitt påført etter at en person hadde begått selvmord på en skytebane. Mannen var ikke tilstede da personen begitt selvmordet, men hadde fulgt personen rundt på senteret og vist hvordan pistolen skulle brukes. Da mannen, som jobbet som markedsansvarlig ved skytesenteret kom tilbake etter et ærend hadde personen skutt seg selv i hodet. Mannen ble deretter satt til å vaske åstedet. Etter episoden fikk mannen diagnosen PTSD. Han greide ikke å fortsette i jobben og måtte over på arbeidsavklaringspenger.

Nektet ansvar

Forsikringsselskapet nektet ansvar fordi de mente at han ikke var utsatt for en arbeidsulykke. Ettersom han ikke hadde vært vitne til selvmordet eller dramatikken som utspant seg i ettertid mente selskapet at han ikke hadde vært utsatt for en arbeidsulykke. Dette var retten uenig i. Og viste til at det var en usedvanlig påkjenning å bli satt til å vaske etter selvmordet. Oppgaven skilte seg betydelig fra hans normale arbeidsoppgaver – markedsføring.

Dette bør du gjøre hvis du blir utsatt for en arbeidsulykke

Hvis du har blitt utsatt for en arbeidsulykke er det viktig at du melder ifra til arbeidsgiver. Også ved mindre ulykker er dette viktig. Gi en grundig beskrivelse av hendelsen og skader du har fått. Å få ulykken registrert er avgjørende for om du får et eventuelt erstatningskrav innvilget.

Få skader dokumentert

Det er også viktig at du får dokumentert skader. Oppsøk derfor lege, psykolog eller fysioterapeut for å få en medisinsk vurdering av plagene dine. Uttalelser fra medisinsk kvalifisert personell er viktige å ha hvis du skal kreve erstatning for skaden.

Kontakt en advokat ved psykisk skade arbeidsulykke

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke kan det være lurt å kontakte en advokat med erstatningsrettslig erfaring. Det kan være vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapene etter en arbeidsulykke. En advokat vil hjelpe deg å ivareta interessene dine og sikre at erstatningen din utmåles riktig. Nødvendige og rimelige utgifter til advokat vil i slike saker dekkes av forsikringsselskapet.


Relaterte artikler