Meldte yrkesskader


Selv om vi har hatt yrkesskadeordningen i mange år er det fremdeles mange som ikke er kjent med sine rettigheter etter at de har blitt pådratt en yrkesskade. Svært mange er best tjent med å la seg representere av advokat i slike saker, ikke minst med tanke på at forsikringsselskapene skal betale rimelige og nødvendige advokatkostnader.

I de årlige rapportene i regi av Finans Norge fremgår det at industri- og byggenæringen fremdeles har mange saker om yrkesskader der erstatningsutbetalingene er høyere enn for andre næringer. Dette til sammenligning med for eksempel undervisningssektoren, som også har mange rapporterte skadesaker, men hvor erstatningsutbetalingene er lavere. Grunnen til dette må være skadens art og omfang hos den enkelte skadelidte. Finans Norge tilkjennegir at det er mange småskader i undervisningssektoren, men at få får varige skader eller blir langvarig arbeidsuføre.

Et hav av forsikringsdekninger

En variabel som ikke kan leses ut fra rapportene til Finans Norge er de ulike forsikringsdekningene som finnes. For store private og aktører, og da særlig seriøse aktører, er det vanlig å tegne tilleggsforsikringer for sine ansatte. Det kan eksempelvis være tilleggsdekning for skade (menerstatning) gjeldende fra 1 prosent, eller med utvidelse i form av høyere erstatningsutbetalinger ved varig skade. Hvorvidt de ulike forsikringsselskapene klarer å skille mellom lovbestemt yrkesskadeforsikring etter yrkesskadeforsikringsloven, altså det som tillegges RTV-avgift, og de utvidede tilleggsproduktene ved rapportering om erstatningsutbetaling, er undertegnede usikker på.

Oftest klem- og støtskader, samt bruddskader

Når det kommer til de ulike typer arbeidsulykker som inntreffer er det gjort rede for at det oftest dreier seg om klem- og støtskader, samt bruddskader.

Eksempler på arbeidsulykker – hva blir godkjent som yrkesskade?

Eksempler på arbeidsulykker – hva blir godkjent som yrkesskade?

Osloadvokatene tar for seg yrkesskader og arbeidsulykker, spesielt med tanke på grensedragninger under det avdampede begrepet.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/arbeidsulykker/

Godt over tusen meldte yrkesskader årlig

Det meldes om godt over tusen tilfeller av yrkesskader hvert år. Her er det også mørketall med hensyn til melding av skadetilfeller fra arbeidsgiver/ansatt og ikke minst rapportering fra forsikringsselskapene til Finans Norge.

For det tilfellet at arbeidsgiver ikke inngir melding om yrkesskade både til NAV og forsikringsselskapet må den enkelte ansatte/skadelidte selv sørge for å melde om yrkesskade.

Dersom du har vært utsatt for en arbeidsulykke eller har vært utsatt for en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til arbeidet ditt, ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende samtale.


Relaterte artikler