Helseplager som følge av støyskade i arbeidslivet


Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i rapport fra 2013 gjort rede for helseplager som hittil ikke har hatt fokus og blitt sett i sammenheng med støyskade/ støypåvirkning i arbeidslivet.

Som ledd i undersøkelsen vedrørende støyskade i arbeidslivet og helse er også økt blodtrykk og hjerte- og karsykdom trukket frem som mulig konsekvens.

Sammenfatning om støyskade

«Støy kan også føre til både fysiologiske og psykologiske stressreaksjoner med midlertidig nedsatt kognitiv yteevne som resultat. Varig økning i blodtrykket settes i sammenheng med støyeksponering og kan være et resultat av støy som en stressor. Hjerte- og karsykdom har også i enkelte studier vært funnet relatert til støyeksponering. Flertallet av gode studier konkluderer med at støy kan påvirke blodtrykket, mens det er mer usikkert for iskemisk hjertesykdom».

Les publikasjonen

Osloadvokatene – Forskjell på yrkesskade og yrkesssykdom

Osloadvokatene – Forskjell på yrkesskade og yrkesssykdom

Osloadvokatene er et advokatfirma i Oslo. Vi har 28 av de beste advokatene i Oslo.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/forskjell-pa-yrkesskade-og-yrkesssykdom/

Yrkesbetinget larmskade

I tråd med ovennevnte, og for fremtiden, er det viktig å få avdekket alle helsemessige konsekvenser som yrkessykdommen medfører, herunder en gjennomgang av følgetilstander av yrkesbetinget larmskade. Dette ikke minst med tanke på vurderingen av nedsatt arbeidsevne som følge av yrkessykdom ettersom hjertebesvær svært sjelden blir sett i sammenheng med yrkespåvirkningen av forsikringsselskapene, men som gjerne forklares ut fra skadelidtes grunnsykdom eller annet.

Ta kontakt med Osloadvokatene dersom du har behov for hjelp

Ta kontakt med Osloadvokatene dersom du har spørsmål angående en yrkesskade.


Relaterte artikler