Forskjell på yrkesskade og yrkesssykdom


Folketrygdloven differensierer yrkesskade og yrkessykdom etter folketrygdloven §§ 13-3 og 13-4, mens det reguleres av forsikringsselskapene under en og samme bestemmelse etter yrkesskadeforsikringsloven § 11. Det er forskjell mellom yrkesskade og yrkessykdom, selv om rettighetene til erstatning, og her erstatningsutmålingen, kan bli den samme.

Med yrkesskade, eller arbeidsulykke, menes en konkret ulykkeshendelse eller skadelig påvirkning som skjer innen en periode på 24 timer. Dersom skadelig påvirkning skjer over tid, og over 24 timer, kan det være unntatt fra godkjenning som yrkesskade etter folketrygdloven § 13-3, mens det stilles krav om at påvirkningen nettopp har skjedd i tilstrekkelig tid og konsentrasjon for at det aktuelle skal kunne godkjennes som yrkessykdom.

Plutselige ulykker på arbeidsstedet, i arbeidstiden og under utførelse av arbeidsoppgaver, er å forstå som yrkesskader. Skadelig påvirkning, mens den enkelte var yrkesskadedekket, over tid og konsentrasjon vil kunne bli å forstå som en yrkessykdom. Et eksempel; skade som følge av påvirkning av brann, røyk og kjemikalier på jobb i noen minutter inntil 24 timer må vurderes som yrkesskade, der den samme påvirkningen over en lengre periode skal vurderes som yrkessykdom. Et annet eksempel er ved støypåvirkning, der eksplosjonsulykke som medfører larmskade/ tinnitus må ses på som en en ulykke, mens støypåvirkning over flere år i jobb, mens den enkelte var yrkesskadedekket, skal vurderes som yrkessykdom. Der folketrygdloven ikke stiller krav om skadetyper som kan godkjennes som yrkesskade, vil kun enkelte sykdommer (eller skader) godkjennes som yrkessykdom. Listen over de konkrete sykdommene som kan likestilles som yrkesskade følger her:

§ 1.Yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade

A) Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.
B) Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer.
C) Sykdommer som skyldes strålingsenergi.
D) Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet.
E) Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.
F) Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene, samt nevropatier, når sykdommen er framkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere o.l.
G) Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre. Herunder medregnes også skader på sentralnervesystemet. Videre medregnes sykdom som skyldes forholdene under opphold i trykkammer.
H) Sykdommer som skyldes smitte
1. under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff.
2. under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Følgende sykdommer omfattes:
a) tuberkulose,
b) poliomyelitt med lammelser,
c) difteri,
d) tyfoidfeber,
e) paratyfus A,
f) smittsom gulsott,
g) mononucleosis infectiosa,
h) andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd,
i) serum-hepatitt og sykdommer med liknende infeksjonsmåte, herunder AIDS og HIV-smitte,
j) paratyfus B, andre salmonelloser og dysenteri når sykdommen etterfølges av en langvarig eller konstant smittebærertilstand.
k) smitte med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).
3. under arbeid med dyr eller planter som lider av en infeksjon framkalt av vedkommende smittestoff, eller under arbeid med dyre- eller planteprodukter som er infisert av smittestoffet.
I) Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket

Det er NAV som tar stilling til hvorvidt arbeidsulykken skal godkjennes som yrkesskade eller yrkessykdom etter folketrygdloven, mens forsikringsselskapene tar stilling til om dette skal godkjennes under yrkesskadeforsikringsloven.

Dersom du har en yrkesskade eller yrkessykdom, eller kanskje begge deler, og ønsker advokatbistand så kan du gjerne ringe oss slik at vi får tatt stilling til om det kan være dekning for advokatkostnader slik at du kan la deg bli representert av advokat i saken. Forsikringsselskapene vil kunne dekke rimelige og nødvendige advokatkostnader i forsikringssaken.