Fikk ti millioner kroner i erstatning for yrkessykdom etter arbeid på oljeplattform


Tingretten avsa nylig en dom der saksøker fikk kr. 10 000 000,- i erstatning for yrkessykdom som han pådro seg etter arbeid i Nordsjøen. I tillegg måtte saksøkte betale sakens omkostninger på kr. 411 530,-.

Arbeidstakeren arbeidet på en oljeplattform i Nordsjøen i nesten 20 år, frem til 1999 da han ble alvorlig syk og fikk påvist spiserørskreft. Han var sterkt preget av sykdommen. Etter samtlige måltider opplevde han blant annet ubehag og kvalme, noe som medførte at han ble sengeliggende i etterkant. Han slet også med nattesøvnen. Arbeidstakeren brakte arbeidsgiver inn for retten og nedla påstand om erstatning for yrkessykdom.

Fjernet 20 cm av spiserøret

Sykdommen gjorde det nødvendig med flere omfattende operasjoner. Blant annet fikk saksøker fjernet store deler av magesekken, omtrent 20 cm av spiserøret og flere lymfekjertler. I tillegg slet han med komplikasjoner i ettertid i form av blant annet lungekollaps, noe som medførte at han måtte gjennom flere nye operasjoner. Tingretten slo fast at det var klart at årsaken til at saksøker sluttet i jobben var kreftsykdommen.

Psykisk skade arbeidsulykke, har du rett på erstatning etter psykisk skade?

Psykisk skade arbeidsulykke, har du rett på erstatning etter psykisk skade?

Psykiske skader er likestilt med fysiske skader og gir like stor rett på erstatning og yrkesskadedekning. Spørs Osloadvokatene om yrkesskade.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/psykisk-skade-arbeidsulykke/

Skadelidte skulle stilles som om skaden ikke hadde skjedd

Retten tok utgangspunkt i yrkesskadeforsikringsloven § 12 første ledd første punktum, hvor det fremgår:

Yrkesskadeforsikringen skal dekke lidt tap, tap i framtidig erverv og utgifter som skaden antas å påføre skadelidte i framtiden. Hvis skadelidte har fått varig og betydelig skade av medisinsk art, skal det gis særskilt ménerstatning.

Bestemmelsen innebærer at skadelidte skal stilles som om skaden ikke har skjedd. Sentralt for rettens utmåling var tapet skadelidte allerede hadde lidt og hvilket tap vedkommende ville antas å få i fremtiden. Retten tok utgangspunkt i de ulike erstatningspostene hver for seg, herunder påført inntektstap, påførte utgifter, ménerstatning, fremtidige utgifter og utgifter i forbindelse med juridisk bistand. Etter dette ble det foretatt enkelte fradrag med bakgrunn i saksøkers tapsbegrensningsplikt fordi retten mente at han ikke hadde nyttiggjort seg sin restarbeidsevne. Det ble også gjort en avkorting i erstatningsbeløpet på bakgrunn av at saksøker tidligere hadde fått utbetalt kr. 6 290 783 fra en annen forsikringsordning.

Fikk kr. 10 241 281 i erstatning for yrkessykdom

Saksøker vant saken i sin helhet og saksøkte måtte derfor betale kr. 10 241 281 i erstatning samt sakens omkostninger på kr. 411 530.

Kontakt advokat ved skade etter arbeidsulykke

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke kan det være lurt å kontakte en advokat med erstatningsrettslig erfaring. Det kan være vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapene etter en arbeidsulykke. En advokat vil ivareta interessene dine og sikre at erstatningen utmåles riktig. Nødvendige og rimelige utgifter til advokat vil i slike saker dekkes av forsikringsselskapet.


Relaterte artikler